Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ГУЛИЕВ АРИФ ДЖАМИЛЬ ОГЛУ
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

КОТУШЕНКО А.М.
ПОНЯТТЯ «ДЖЕРЕЛО ПРАВА» В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ТА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЧЕРНІКОВ О.О.
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

 

ЦИВІЛІСТИКА

 

ГРЕКОВ Є.А., ГРЕКОВА М.М.
РОЗВИТОК ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУПНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ЖИЛА О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИПАДКІВ ВИНИКНЕННЯ РЕГРЕСНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ЛЕВКІВСЬКИЙ Б.К.
ОБРАННЯ НАЛЕЖНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ПОНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

НЕСТЕРОВИЧ В.Ф.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ОЗЕРНЮК Г.В.
ВИНИКНЕННЯ СТРАХОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

САРАКУЦА М.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ШАПОВАЛ В.Д.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ДЕЛІКТ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ НАСТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДЕНИСЯК Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІАТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Г.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ТВАРИНАМИ

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

 

КАМПІ О.Ю.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

ПУГАЧОВА Є.В.
РОЗВИТОК ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

 

ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

ВІСЬТАК М.Я.
ДВОСТОРОННІ МІЖДЕРЖАВНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Ю.В.
ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ІНШУ РОБОТУ: БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ

ПАСІЧНІЧЕНКО С.В.
БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ТА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

ЗАГОРУЙКО О.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК В НІМЕЧЧИНІ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

 

АНПІЛОГОВ О.В.
ПІДЗВІТНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ: ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ

КОЛЕСНІЧЕНКО В.В.
СУТНІСТЬ ТА РИСИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МАРЧУК В.І.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГАДЖИЄВА Ш.Н.
КОДИФІКАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ОСНОВНІ ЕТАПИ

КОНДРАТЬЄВ А.Ю.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ

КОРОБКІН В.В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ОЛІЙНИК В.І.
СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ РОСЛИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ

РУСАКОВА І.Г.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ

ЧОРНА О.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ТА СТАНДАРТІВ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БАЛОБАНОВА Д.О.
ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ «РОЗВИТОК» У ХАРАКТЕРИСТИЦІ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

БУСОЛ О.Ю.
ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ (1992-2014 РОКИ)

ІГНАТОВ О.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗҐВАЛТУВАННЯ

ТОММА Р.П., ВАРИВОДА В.І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТІВ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

ЧОРНИЙ Р.Л.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЯРМОЛЕНКО Ю.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД

ЯЩЕНКО А.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ:  ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

БУХТИЯРОВА Е.С.
ДУХОВНОСТЬ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

ЗЕНОВА М.В.
МЕЖІ ЗГОДИ (ПРОХАННЯ) ПОТЕРПІЛОГО ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

СОЛОМКО Ю.Ю.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ МІГРАНТІВ

ЛИСЕНКО В.О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

НЕКРАСОВ О.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ ЗАПОБІГАННІ ВТЕЧАМ ІЗ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ

НОВІКОВ О.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

ШЕВЧУК В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

ДУФЕНЮК О.М.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ХОДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МАКАРЕНКО Є.І.
ДОМАШНІЙ АРЕШТ: ПОНЯТТЯ, МЕТА, ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

МИРОШНИЧЕНКО Ю.М.
СУД ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

НАЗИМКО Є.С., РЯБУХА А.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ ЩОДО ВИКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЛАТЕНТНИХ ЗЛОЧИНІВ

ЧАПЛИНСЬКА Ю.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

ОДИНЦОВА І.М.
ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРОНИ ЗАХИСТУ ПРИ ЗБИРАННІ, ДОСЛІДЖЕННІ ТА ПЕРЕВІРЦІ ДОКАЗІВ В УМОВАХ СУДОВОГО СЛІДСТВА

ПАНЬКО Н.А.
ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

ТРИБУНА ЗАРУБІЖНОГО АВТОРА

 

МАМЕДОВ МУРАД АКИФ ОГЛЫ
К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

ШИКАРОВ ХІКМЕТ МАЗІ ОГЛИ
ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»