Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

БОКОВНЯ В.М.
КДБ УРСР В 1957-1964 РР.: СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА

БУЛАВІНА С.Є.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ НА ВОЛИНІ 1921-1939 РР.

ГУЛИЕВ А.Д.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ЄМЕЛЬЯНОВА К.Ю.
РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ОСНОВ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ

ЗАВГОРОДНІЙ В.А., ПШЕНИЧНА Г.Є.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ДІТЕЙ ДО ЇХ ПОВНОЛІТТЯ: СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КИНДЮК Б.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНУ «ПРО ЛІСИ В УНР»

ЛЕСЬКО І.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ВЕРЕСЕНЬ 1939 – ВЕРЕСЕНЬ 1940 РР.)

ЛИ ЖЕНЬ ИНЬ
XVIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР

ЛИ ЖЕНЬ ИНЬ
ВКЛАД КНР В РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ И ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА)

ЛІСНИЙ Д.В.
ПЕРЕВАГИ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ КАР’ЄРИ ПРАКТИКУЮЧОГО ЮРИСТА

ЛУЦЬКИЙ А.І.
ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ

МАЇК І.С.
ПОРЯДОК І ХАОС – ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА САМООРГАНІЗОВАНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

НЕСТЕРОВИЧ В.Ф.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБ’ЄКТА ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

СКРЯБІН О.М.
ПРО ВІДОМОСТІ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ТКАЧЕНКО Ю.В.
ПРИНЦИП КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАКОННОСТІ

ШАПОВАЛ В.Д.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЯКУСИК Д.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ «КВАЗІЗАКОНІВ» В СУЧАСНИХ СВІТОВИХ СИСТЕМАХ ПРАВА

 

ЦИВІЛІСТИКА

 

БАКАЛІНСЬКА О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ ДОБРОСОВІСНОСТІ В КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

БІЦАЙ А.В.
МОДЕЛІ МЕДІАЦІЇ У СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

БОБУЙОК І.А.
ДОГОВІР ПОРУКИ В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

КУЛИК Д.О.
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ЯК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ

КУРИЛО М.П.
ЩОДО УНІФІКАЦІЇ ПІДСТАВ ПОРУШЕНЬ НОРМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ЛІЧМАН Л.Г.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО МЕХАНІЗМУ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ (СУДОВЕ РІШЕННЯ)

САЛИМОВ Э.Т.
СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА

ФАДЄЄВ А.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ АУТСОРСІНГУ

ЯСЕЧКО С.В.
ПРАВОЧИНИ З ІНФОРМАЦІЄЮ

 

ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

 

ЛУК’ЯНЧИКОВ О.М.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВПЛИВ?

МИГАЛЬ С.М.
НАСЛІДКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СТРАЙК У ПРЕЦЕДЕНТНОМУ ПРАВІ ЄКСП

ТУРКО І.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЯК ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

 

АНТИПЕНКО Д.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД СЕЛЯН ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

АРТЕМЕНКО І.А.
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК УЧАСНИКИ СУДОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

БЕВЗЕНКО В.М.
ПУБЛІЧНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ПРОЦЕДУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ

БЄЛІКОВА М.І.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ АКТІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

БІЛИК В.О.
КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ УКРАЇНИ

БОДНАРЧУК О.Г.
КОРУПЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

БОРКО А.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

ВОЛІК В.В.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

ГАРМАШ Е.В.
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ

ГОРОДЕЦЬКА І.А.
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ІНСПЕКЦІЙ), ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ

ГУЛИЕВ А.Д., ДУДЧАК В.И.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ГОСУДАРСТВО САМО НЕ УЧАСТВУЕТ В ТЕРРОРИЗМЕ, НО ФИНАНСИРУЕТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ

ДАНИЛЕНКО А.П.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЗОЗУЛЯ О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

КЛЮЄВ О.М.
СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМЗЮК В.Т.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

ТОРЯНИК В.М., ПІХУН Н.А.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ ЗА РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ШАПТАЛА C.М.
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

АКСЮКОВ С.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ У ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

БЕРЕЗОВСЬКА С.В.
КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БОГДАНЮК І.В.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛУБ Г.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

ДАНІЄЛЯН С.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

КИСИЛЬОВА К.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСОВИХ КРИТЕРІЇВ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

ЛАРІНА О.В.
«БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ» ТА «ПОДАТКОВИЙ ВЕКСЕЛЬ» ЯК КОНСТРУКЦІЇ УЗГОДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ПОЗИЦІЯ СУДОВИХ ОРГАНІВ

ОСТРІВНА Л.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЯКУБОВСЬКИЙ Р.В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИДІВ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БЕРДНІК І.В.
ПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДІВ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ВАСИЛЬЄВ А.А., ПИРОЖЕНКО О.С.
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ У ВИДІ «ХІМІЧНОЇ КАСТРАЦІЇ» ЯК НОВЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ГРИЩЕНКО О.П.
СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ФІКЦІЇ І ПОМИЛКИ

ГУБАНОВА Е.В.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ДВУХ НАУК

ДАНЬШИН М.В.
МІЖНАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ КРИМІНАЛІСТИКИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМ ПРАВОМ

ЛАРЧЕНКО М.О.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ В ЦАРСЬКІЙ РОСІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

МАСЛІЙ І.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРИ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТКАЧОВА О.В.
ГАЛУЗЕВІ ЗАСАДИ ЗМІН КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ПИТАННЯХ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО СУСПІЛЬНО-КОРИСНОЇ ПРАЦІ

ЯЩЕНКО А.М.
ПОНЯТТЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

БЄЛІКОВ Ю.М.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОХОРОННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВАЩУК О.П.
ПРИЙОМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ЛЕЛЯК О.О.
УГОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

МАКАРЕНКО Є.І.
ЩОДО МЕТИ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

ОДИНЦОВА І.М.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»