№4/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БАБІЙ А. Ю.
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ АСПЕКТ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

ГАНСЕЦЬКА Е. В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

ГРЕБЕНЮК Д. О.
ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕНДЕНЦІЇ

ЖУПНИК В. В.
РОЗВИТОК ФЕДЕРАЛІСТСЬКИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

КАМЕНЧУК Т. В.
СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

ПЕРЕДЕРІЙ О. С.
АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ-КАНДИДАТА В ЧЛЕНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕФОРМУВАННЯ

ПОТАПЕНКО С. А.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ, ЯК РЕЗЕРВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МІСЬКОЇ МЕЖІ

ТКАЛЯ О. В.
РІЗНОВИДИ ПРАВОВИХ АНОМАЛІЙ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОПОЛЬНІЦЬКИЙ В. В., ОСТАПЕНКО А. І.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЦИВІЛІСТИКА

ДУЛІБА Є. В., ХМАРА М. В.
ВИВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

КРАВЧИК М. Б.
НОВЕЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЧЕРНОП’ЯТОВ С. В., ЛЕЖНЄВА Т. М.
ОБМЕЖЕННЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВАГІТНІСТЮ ДРУЖИНИ ТА НАРОДЖЕННЯМ НЕЮ ДИТИНИ (КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКІ КРАЇНИ): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

НЕСТОР В. Р.
КОНФІСКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ОСІБ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЩО ЗАПОДІЯНА ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

СПЄСІВЦЕВ Д. С.
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА З ВІЙНОЮ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

СТАРОВІТ О. М.
«ЗЕЛЕНІ» ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ФАКАС І. Б.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДІАТОРА ТА ЗДІЙСНЕННЯ МЕДІАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ФУРСА Є. Є.
ШЛЮБ ЧИ ДОГОВІРНИЙ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ ЖІНКОЮ І ЧОЛОВІКОМ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСУЛА: ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ

ЯРМОЛЮК А. А.
РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КВАСНІЦЬКА О. О.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА ЗАБУДОВІ ТЕРИТОРІЙ

КОРОТАШ Я. О.
КОЕФІЦІЄНТ ВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ВКЛАДУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ДО РОЗМІРУ ЧАСТКИ УЧАСНИКА ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЛИШЕНЮК В. К.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ КОНСАЛТИНГОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

МАКІЯН Д. Г.
ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ

МОСЕЙКО А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НОРМАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ТОЛСТИХ А. Б., НІКОЛЕНКО Л. М.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БАБКІНА А. Ю.
СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

БУГЛАК О. Г.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ

ВОЙЦИШЕНА О. В.
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПРАЦІВНИКІВ

ГРИШИНА Ю. М., ЧАНИШЕВА Г. І.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЗВАРИЧ Р. В.
НЕБЕЗПЕЧНА «ПРАВОВА» ТЕНДЕНЦІЯ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

КОЛЄСНІК Т. В., СЕЛЕЗЕНЬ С. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗАХИСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

КОТКОВА О. А.
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ

ЛУЦЕНКО О. Є.
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

ПОЛОЖИШНИК В. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ З СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

СИДОРЕНКО А. С.
ВПЛИВ COVID-19 ТА ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА СФЕРУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

ЧЕРНИШ А. Р.
ФОРМИ ТА ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

СІВАК О. В. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ШАРАПОВА С. В. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІСІВ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЛЬОК Н. В.
ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

ВАСИЛЕНКО М. Д., СЛАТВІНСЬКА В. М.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ (МІЖГАЛУЗЕВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

ГРИГОРЧАК Ю. П.
ДЕФІЦІНІЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ДМИТРІЄВ Д. А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

ДРОНІК Д. С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

ЗАЛУЖНИЙ В. Ф.
ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ, МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ, ФУНКЦІЇ

ІЩЕНКО І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ І СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ

ПЕЛІШЕНКО О. Р.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ПЛОХУТА Є. П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ, ЙОГО СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ

ТЕРЕХОВ В. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЧАЙКА О. С.
ПОНЯТТЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИНУ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГЕТМАНЦЕВ Д. О., КОВАЛЬ Ю. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ СТАБІЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БУГЕРА С. І.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

КОЛОДІН Д. О., ВАСИЛИЩУК Р. А.
СТАН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

ЛАБА С. В.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ПРОПАГАНДИ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ

НЕГОДЧЕНКО В. О.
ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ШУГАЛО А. Я.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БОБЕЧКО Н. Р.
СУДОВІ ДЕБАТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СУТЬ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ

БОНДАРЧУК В. В., ПАЛКОВСЬКИЙ Є. С.
МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ДІЙ З ПРИХОВУВАННЯ БАНКРУТСТВА, ФІКТИВНОГО БАНКРУТСТВА ЧИ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

ГУРТІЄВА Л. М.
ПРАВО СУДУ ЗМІНИТИ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС УХВАЛЕННЯ ПІДСУМКОВОГО РІШЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОВАЛЬЧУК С. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ДОСТАТНОСТІ ДОКАЗІВ У ХОДІ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КОВБАС І. В.
ПРЕДМЕТ ТА ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРИПИСІВ ПРИ ВЧИНЕННІ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

ЛОТИШ Т. В.
НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КРАЇН БАЛТІЇ ТА УКРАЇНИ

ОПАНАСЕНКО Н. О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

РАФАЛЬОНТ С. Р.
СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ТІХОНОВ С. В., ТАРАСЕНКО О. С.
ІНСТИТУТ ДЕТЕКТИВІВ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БАЛАЦЬКА О. Р.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО СУДУ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ВРУБЛЕВСЬКА-МІСЮНА К. М., ТИЧИНА В. П.
ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇХ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

КОВАЛЬ Д. О., ЮРЧИШИН Н. Г.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ЗГВАЛТУВАННЯ ЯК ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ

ТИЧИНА Д. М.
ПРИМУШУВАННЯ СВІДКА ДО ВІДМОВИ ВІД ДАВАННЯ ПОКАЗАНЬ ЧИ ВИСНОВКІВ

ФІЛАТОВ В. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»