№2/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БІЛОЗЬОРОВ Є. В.
БІХЕВІОРИЗМ ТА ТЕОРІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЇ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВОЗНАВСТВА

БОБРОВА Т. А.
ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ АКТІВ НЕГАТИВНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ

ЗАВАЛЬНЮК І. В.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ІВАНЧЕНКО О. М.
ЛЕГІТИМНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

ЦИВІЛІСТИКА

АТАМАНЧУК І. В., ДОВГАНЬ Б. В., КОВАЛЬЧУК Л. В.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ МЕДІАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

БОДНАР Т. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ДИТИНИ

БРЮХОВЕЦЬКА М. С., ДУДЧЕНКО О. С.
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК ГОЛОВНИЙ АСПЕКТ РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

ДМИТРЕНКО В. В.
ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

ДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА К. Ю.
СУЧАСНІ ЗАКОНОДАВЧІ РЕАЛІЇ ЩОДО НАБУТТЯ АВТОРСЬКИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ, СТВОРЕНІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОНАННЯМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЧИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

КОРОЄД С.О.
ПРОБЛЕМА ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО НЕЗАКІНЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ПРИ ЗМІНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСУДНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

МОРОЗ О. В.
ЗМІСТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ДЕРКАЧ Е. М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

КИМБЕРСЬКИЙ З. Ю.
БЕЗВІДКЛИЧНА ДОВІРЕНІСТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В ІНСТИТУТІ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ

ЛУЦ Д. М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ПОДВІРНА О. В., ЯКИМЧУК М. Ю.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

СЛИВІНСЬКА А. В.
ДОКАЗИ У КОРПОРАТИВНИХ СПОРАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛЄСНІК Т. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ В УМОВАХ COVID-19: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

СЛОМА В. М.
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ІГНАТЕНКО І. В.
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ФЕДЧИШИН Д. В.
ПРАКТИЧНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ В ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЄЛКІН Л. М., ЮРИНЕЦЬ Ю. Л., СОПІЛКО І. М.
СПРОСТУВАННЯ НА ПІДСТАВІ КАРТОГРАФІЧНИХ ДАНИХ СТВОРЕННЯ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК «ІСТОРИЧНИХ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ» ЯК НАПРЯМ КОНТРПРОПАГАНДИ ПІД ЧАС АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

КРАСАВЦЕВ А. І.
МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ САМОРЕГУЛІВНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

КУЗЬ Т. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВСТАНОВЛЕННЯ (ВИЗНАННЯ) БАТЬКІВСТВА В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МАКАРЧУК В. В., РОСАВИЦЬКИЙ О. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАГОНІВ САМООБОРОНИ

ОРЕЛ Г. П.
ЕФЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

СУРІЛОВА А. О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМІВ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГЕЙ К. В.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ: ПІДХОДИ ДО КАТЕГОРІЇ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

СОСЕНКО В. М.
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП ПРАВА

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

КОРОСТЕЛЬОВА Л. А.
ІННОВАЦІЇ У ЗБОРІ ДАНИХ ДЛЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТУКАЛІНА О. В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АНТОНЮК П. Є., КОНОНЕНКО Н. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ СЛУЖБОВОГО КАБІНЕТУ

КОВАЛЬОВА О. В.
ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КОЛОДІН Д. О., СТЕПАНЕНКО О. В.
КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

ТИЩЕНКО О. І.
ПІДГОТОВКА ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАЧУРІНЕР В. Л.
ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

МАШКОВСЬКА Л. В., КОВАЛЕНКО-ЧУКІНА І. Г.
ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЙОГО ЗАХИСТ В МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»