№2-2 2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ГУДІМА Т. С.
ПРИНЦИПИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОЖОДЖУК Т. Б.
СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ

САМСОНОВА Я. О., ФЕДЮК В. В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АМЕЛІЧЕВА Л. П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПОНЕНТИ ГІДНОЇ ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

ГАЙДАРЕНКО Л. О.
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ЗІМІН М. В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПЛАТЕЖІВ ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

КОЗУБ І. Г.
ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ЗА ОЗНАКАМИ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

ОЛІЙНИКОВ Г. В., ВЕРЕСА О. В., ЛЕНЬ В. В.
ПІДСТАВИ ОНТОГЕНЕЗУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ДЕЗОРІЄНТАЦІЙ ТА ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОСОБАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ВИКРИВЛЕНУ ҐЕНДЕРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ

ОПІШНЯК С. О.
МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ОРЛОВСЬКИЙ О. Я.
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПРУДНИКОВ В. А.
ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

РАЙКО М. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

СУЛІМЕНКО Д. В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ Й ПРАВОВОГО ЗНАЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

КАРЦИГІН Д. С.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

ШАРАПОВА С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ОЗНАКИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

ШЕХОВЦОВ В. В.
ЗБАЛАНСУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИННИЙ СВІТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАЄВА Л. В., ЩЕРБІНА М. Г.
СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ГОНЧАРЕНКО Г. А.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ

HORODETSKA І. А.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF IN AREA OF PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT AND USE OF NATURAL RESOURCES: APPROACHES TO UNDERSTANDING

ДЖЕМЛІХАНОВ Т. Х.
СУТНІСТЬ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

ЖЕЛТОБРЮХ І. Л.
ПРЕКЛЮЗІЯ СПРОСТУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ ОБСТАВИН СПРАВИ У ЗАРУБІЖНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

ЗОРІНА О. Г.
ЗАХОДИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

КИРИЧЕНКО Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

КОВБАС І. В., КРАЙНІЙ П. І.
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

КОРЕЦКА-ШУКЄВІЧ Д.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО НАУКОВОГО РОЗУМІННЯ ЯВИЩА КОРУПЦІЇ

КРУСЯН А. В.
ПРИНЦИПИ СУДОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА

МАГАРРАМЛІ Е. В.
СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: СИСТЕМА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

МАЙОРОВ В. В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

МАРЦИНКЕВИЧ С. А.
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПОЗОВУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПІДСТАВИ, ПОРЯДОК, НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПАСЄКА О. Ф.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ», «КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» ТА «КОРУПЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН»

ПРИХОДЬКО А. А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

РАДИШЕВСЬКА О. Р.
ВІЗІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

СУХАНОВ С. А.
НАГЛЯД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ЩОДО ВИМОГ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ІЗ НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

ТЕЛЕНИК С. С.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛАЄНСУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ТИЧНА Б. М.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ШЕВЧЕНКО А. В.
ФУНКЦІЇ КАДРОВОЇ РОБОТИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГРОМОВА А. О.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

КИСЛА К. О., ФОМЕНКО Ю. О.
ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

КОЛОМІЄЦЬ П. В.
ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ СТОСОВНО КОМПЛАЄНСУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

МАМАЛУЙ О. О.
МАТЕРІАЛЬНІ НОРМОТВОРЧІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

ФІЛІПОВИЧ І. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ПОДАТКОВИМИ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

ЧЕПУЛЬЧЕНКО Т. О., МОНАРШУК А. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ДЕШКО Л. М., АЛЬОНКІН О. А., БУЛИЧЕВА Н. А., ДЕРУНЕЦЬ Н. О., МИХАЙЛОВСЬКИЙ В. І.
МІЖДЕРЖАВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В ГАЗОВІЙ СФЕРІ

Copyright © 2004-2020. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»