№2-1 2017

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БАРАБАШ О. О.
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В НОВИЙ ЧАС

КАЛЕНЮК О. М.
УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПЕРШИХ ФАХОВИХ ЮРИДИЧНИХ ВИДАННЯХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

КОВАЛКО Н. М.
ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ТОМАСА ГОББСА НА ПРИРОДУ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ЛЕНГЕР Я. І.
ПРИНЦИПИ ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ

МОХОНЧУК Б. С.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ ВИБОРЧОЇ ІНЖЕНЕРІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ОЛІЙНИК А. Ю.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ОСОБИ У СФЕРІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЦИВІЛІСТИКА

САМПАРА Н. М.
ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ СУБСИДІАРНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ХОДЄЄВА Н. В.
МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я

ЧУРПІТА Г. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

ЯРОШЕВСЬКА Т. В.
ПРАВО ДЕРЖАВИ УКРАЇНА НА ОБ’ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ПІГАРЕВА Г. І.
НОРМИ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАНФІРОВА Т. А.
ДЖЕРЕЛА ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

МИКОЛАЙЧУК А. В.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ

РАДІОНОВА-ВОДЯНИЦЬКА В. О.
АТЕСТАЦІЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ВСТАНОВЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКА

СИРОТНІКОВА Я. Є.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНІ ФІКЦІЇ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

СТАХІВ Б. О.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА МОЛОДІ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ІЛЬКОВ В. В.
ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КОПНЯК М. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРАНТУВАННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ СУДДІВ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ УКРАЇНИ ЯК АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЇХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ПАСТЕРНАК В. М.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

ПЧЕЛІН В. Б.
СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

РАФАЛЬСЬКА О. В.
ПОНЯТТЯ «ПРОЦЕСУАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ» В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

ТІТКО Е. В.
РОЗУМІННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ» ТА «НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН» У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ЧУХЛЕБОВ І. О.
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ІЗ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ДІДОВЕЦЬ О. М.
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ БАНКРУТСТВА У ПРОЕКТАХ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ

МЕЛЯН Н. Ю.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БОГАТИРЬОВ А. І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

ВОРОНА В. С.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

КИСЕЛЬОВ О. О., КИСЕЛЬОВ І. О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ ХАБАРНИЦТВУ ЯК ОСНОВНИЙ ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

ЛІХОВІЦЬКИЙ Я. О.
ВІКТИМНА ПОВЕДІНКА ЗАСУДЖЕНИХ У МЕХАНІЗМІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПАРАМОНОВА О. С.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

ПІДГОРОДИНСЬКИЙ В. М.
ОХОРОНА ЧЕСТІ Й ГІДНОСТІ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ТАГІЄВ С. Р., МИХАЙЛИК Д. О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ

ХРЯПІНСЬКИЙ П. В., ШАНІНА Є. Г.
ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ПОТЕРПІЛОГО ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВИННОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГІДА І. С.
ПІДГОТОВКА ДО ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВЧИНЕННІ ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА БУЛА ЗДІЙСНЕНА СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

ЗАГУРСЬКИЙ О. Б.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРАВОЗАСТОСОВНОМУ РІВНІ

КОЛОДЧИН Д. В.
ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

ЛУШПІЄНКО В. М.
ДОСТОВІРНІСТЬ ПОКАЗАНЬ СВІДКА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА США

МИХАЙЛИК Д. О.
ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

ПАВЛЮК О. С.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ПРИХОВУВАННЯ ВБИВСТВ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОДИНОКИХ ОСІБ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ ЇХНІМ МАЙНОМ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КСЬОНДЗИК К. В.
РОЛЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ СОМАТИЧНИХ ТА РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

РЕЦЕНЗІЇ

КОРНІЄНКО М. В., УВАРОВ В. Г.
РЕЦЕНЗІЯ

МАКУШЕВ П. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ДОКТРИНА ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»