Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ГУРАЛЕНКО Н.A.
АНТИНОМІЧНІ КОНЦЕПТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ ПРАВА

ДЖОЛОС С.В.
ПРОБЛЕМА НЕЕФЕКТИВНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ

ДУНАС О.І.
ТРАНCЦЕНДЕНТАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СВОБОДИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ

ЗАВОРОТЧЕНКО Т.М.
ПРОЦЕС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

КІСТЯНИК В.І.
ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

КОЦЮБА Р.О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

МЕЛЬНИК Н.В.
ЕВОЛЮЦІЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАРОДУ В УКРАЇНІ

МІСІНКЕВИЧ Л.Л.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО РЕАБІЛІТАЦІЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ

ПОДОРОЖНА Т.С.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

САВЕЛОВА Ю.М.
ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ЧУДИК Н.О.
НОРМИ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЇХ ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЦИВІЛІСТИКА

 

СТЕФАНЧУК М.О., ДАВИД Л.Л.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ

КУЧЕР Т.М.
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДОВЕДЕННЯ: ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

РЕШЕТНИК Є.М.
УМОВИ ТА МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНОГО СІМЕЙНОГО ІНТЕРЕСУ

САМОЙЛОВ М.О.
ХАРАКТЕРНІ РИСИ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

 

ДУДКО О.С.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТОВАРНИХ СКЛАДІВ ЯК ЗБЕРІГАЧІВ ТОВАРІВ

СМОЛА С.В.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

ШЕВЕРДІНА О.В.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

ГЛАДКА Н.М.
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

НОВІКОВ Д.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК У ТУРКМЕНІСТАНІ

ПРИМІЧ Д.В.
ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ З УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, УГОД

СВІТЕНОК М.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ПО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

 

КОБЕЦЬКА Н.Р.
ДОГОВОРИ У ВІДНОСИНАХ КОРИСТУВАННЯ МИСЛИВСЬКИМИ УГІДДЯМИ

МАКАРЕНКО О.Ю.
ДО ПИТАННЯ НАДР ЯК ЮРИДИЧНОГО ПОНЯТТЯ, РЕСУРСІВ НАДР ЯК ОБ’ЄКТА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

САВЕЛЬЄВА О.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

 

ВВЕДЕНСЬКА В.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

ГРАДОВИЙ В.Б.
СУДОВЕ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В ПРОВАДЖЕННІ ЗА ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

ГУДКОВ Д.В.
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

ІГОНІН Р.В.
МІСЦЕ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ У СИСТЕМІ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР)

КАПІНУС Р.Ю.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

КОВБЕЛЬ М.М.
СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

КОЛЕСНІЧЕНКО В.В.
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА МІСЦЕ У НІЙ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ

МЕДВЕДЄВ О.В.
НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

МИКУЛЬЦЯ І.І.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

ОЛЕНДЕР І.Я.
ФУНКЦІЇ СУДУ В ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ

ПИПЯК М.І.
ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

ПРИПОЛОВА Л.І., ПРИПОЛОВ І.І.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

РИЖКОВА Є.Ю.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

САЄНКО С.І.
МЕТОДИ НАУКОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ – ЗАСОБИ ПІЗНАННЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

САЙКО Л.Ю., ДАХНО В.М.
РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

БІЛИК П.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ГАРБІНСЬКА-РУДЕНКО А.В.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ТА ПРИНЦИПІВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

КРАВЕЦЬ М.О.
КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

КУСЛІЙ В.О.
ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, УМОВИ І ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК О.А., ПОЛЯНИЧКО А.О.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ОПОДАТКУВАННЯ

СОЛОШКІНА І.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ШЕРСТЮК С.В.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БОЙКО О.Ю.
ПОНЯТТЯ СУДИМОСТІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

ЄВДОКІМОВА О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ УКЛАДЕННІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ АБО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

ЗАЄЦЬ І.С.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОГО ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ

КАМЕНСЬКИЙ Д.В.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРПОРАТИВНИЙ ЗЛОЧИН У США: РЕЗУЛЬТАТ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ЧИ ПРАВОСВІДОМОЇ ПОВЕДІНКИ?

КОЗАК О.С.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ,  ЯК ПІДСТАВА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

КУЗНЕЦОВ В.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ЛАРЧЕНКО М.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЧАСОВИХ РЯДІВ

МНИШЕНКО Є.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ: ЛАНЦЮГ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

НАУМЧУК Н.В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 227 КК УКРАЇНИ (УМИСНЕ ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ (ВИПУСК НА РИНОК УКРАЇНИ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ)

НІКІТІН А.О.
ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ НАСЛІДКИ СУДИМОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

ПЛУГАТИР М.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСАНКЦІОНОВАНІ ЗБУТ АБО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ЯКА ОБРОБЛЮЄТЬСЯ В ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ

ПОНОМАРЬОВА Т.І.
ПСИХОЛОГІЧНЕ СТАВЛЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ДО ЗАГРОЗИ ВИРОБАМИ, КОНСТРУКТИВНО СХОЖИМИ ЗІ ЗБРОЄЮ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА

ПОПОВ Г.В.
НАПРЯМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ

СОРОКА О.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ЧОВГАН В.О.
ПІДХОДИ ДО ПРАВООБМЕЖЕНЬ ЗАСУДЖЕНИХ, ЩО ОБУМОВЛЕНІ ІЗОЛЯЦІЄЮ

ЯЛОВЕНКО-ТРУЩЕНКОВА В.В.
ПРИМИРЕННЯ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

БОКОВНЯ В.М.
ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА У 1953-1964 рр.

РОГАТИНСЬКА Н.З.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ПОСТАНОВКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

ЧЕРНЕЦЬ М.Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗА НОРМАМИ КПК УКРАЇНИ 2012 р.

ШЕВЧУК М.І.
МЕЖІ АКТИВНОСТІ СУДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

АСІРЯН С.Р.
СТАТУС РАДИ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

КОВАЛЬСЬКА В.В.
ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

НІЩИМНА С.О.
МІЖНАРОДНІ АКТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

ПАЗЮК А.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КІБЕРПРОСТОРУ В МИРНИЙ ЧАС

ТОЛСТЕНКО Ю.О.
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»