Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ЗАРУБА В.М.
БОРОТЬБА ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ХОДІ ВІДСІЧІ ТУРЕЦЬКОГО ПОХОДУ НА ЧИГИРИН ВЛІТКУ 1678 р.

ЗАХАРОВА Н.С.
РОЛЬ КАТЕРИНИ АБРАМІВНИ ФЛЕЙШИЦ У СТАНОВЛЕННІ ЖІНОЧОЇ АДВОКАТУРИ

ФІЛОНОВ О.В.
БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТ

ЛЯСКОВЕЦЬ А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВО» В ПРАЦЯХ Ф.В.ТАРАНОВСЬКОГО ТА О.О.ЖИЛІНА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 

ЦИВІЛІСТИКА.ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

ЛУКАШЕВ О.А.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВІЙ ГАЛУЗІ

АНДРІЙЦЬО В.Д.
ДОКАЗИ ЯК ОБ’ЄКТ ЗБОРУ НА ЕТАПІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

УЩАПОВСЬКИЙ Т.В.
ГЕНЕЗИС ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН БРІКС

БАЛУХ В.С.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

РИЖЕНКО І.М.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВО ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ» ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

НЕГОДЧЕНКО О.В.
ТАЄМНИЦЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ ТА СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РЕАЛІЇ ТА КОЛІЗІЇ

ПЄТКОВ С.В.
ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ЗОЗУЛЯ І.В.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЧИ ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ: ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ

МАКУШЕВ П.В.
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЯК ЇХ СКЛАДОВІ

БЛІНОВА Г.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ТАЄМНИЦІ УСИНОВЛЕННЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

ПЕТРЕНКО В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ РИБАЛЬСТВА ТА ОХОРОНИ РИБНИХ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ

ЛЮБІМОВА С.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МИЛОВИДОВА С.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

СЛАБУНОВА Ю.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ

ЩЕРБИНА Є.М.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

НОВІКОВ В.В.
ПІДТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ХРІДОЧКІН А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

КОРОЛЬОВ Ю.О.
СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РОЖЕНКО Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ПИСЬМОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БОГАТИРЬОВ І.Г., КОЛОМІЄЦЬ Н.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ЛЕНЬ В.В., ОЛІЙНИКОВ Г.В., ШАНІНА Є.Г., ГРИЩАК С.В.
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

НЕГОДЧЕНКО В.О.
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

БОГАТИРЬОВА О.І.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ

ОЛІЙНИК О.І.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст.391 КК УКРАЇНИ

КОЛОМІЄЦЬ Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

МАКАРЕНКО Є.І.
ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ДО ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВА

 

ТОРЯНИК В.М.
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА.СПЕЦИФІКА ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

АНУФРІЄНКО Л.А.
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ КАМПАНІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

 

ТРИБУНА ЗАРУБІЖНОГО АВТОРА

 

ГУЛИЕВ А.Д.
ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

ЛАЛА САФАРАЛИ
ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ С НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИ СТРАНАМИ И ПРАВОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЙ

ФАРИД ГУЛИЕВ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРАВО СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СЕЙМУР ТАЛЫБОВ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ГУЛИЕВ А.Д., ДОРОШЕНКО В.С.
К ВОПРОСУ О БАЗИСНЫХ ОСНОВАХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

ЗЕЙНАБ ДЖАХАНГИРОВА
ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»