Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

РУСТАМЗАДЕ А.Х.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОНЯТИЯ СПРАВЕДЛИВОГО КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СВИРИДЮК Н.П.
ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ЯНКОВСЬКА Г.В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІЗНОВИДІВ МОВ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ»)

КОРНІЄНКО А.А.
ПРИНЦИП НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО.ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

ТОММА Р.П., ВАРИВОДА В.І.
ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПОДОЛАННЯ

БРАСЛАВСЬКИЙ Р.Г.
ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ПРОЦЕДУР ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ТА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

БУГАЄЦЬ К.І.
ОЦІНКА РИЗИКІВ З ВІДМИВАННЯ КОШТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ

ВОРОН Р.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ

ДАБІЖУК В.І.
ЩОДО ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЖЕЛЕФ Г.Б.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ

КЛОЧКО В.М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

ЛИПКО О.Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОДАТОК ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПЛАТІЖ

ЛИХОШЕРСТ Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МОРАРЕНКО І.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ОСТРІВНА Л.В.
ЩОДО СУТНОСТІ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

СОРВАЧОВ О.В.
ОБМЕЖЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ І СКАСУВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

БРАТКОВ С.І., ГОРБУНОВА О.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МІЛІЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

НАДІЄНКО О.І.
РЕФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

СОКОЛЕНКО О.Л.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

СТЕПАНЕНКО К.В.
ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 

БАБАНІН С.В.
ДІЯННЯ ЯК ОЗНАКА ПОРУШЕННЯ ЧИННИХ НА ТРАНСПОРТІ ПРАВИЛ

СИНГАЇВСЬКА І.В.
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ – БАТЬКИ ТА ОСОБИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ: ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ УНІФІКАЦІЇ

ШАБЛИСТИЙ В.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

ПОСПОЛІТАК А.І.
ЩОДО ОБ’ЄКТА КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

АЛЕЙНІКОВ Г.І.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

ВЕЛИЕВ Х.Р.
РОЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОКУРОРА В УСТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

ГРИНЮК В.О.
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ДИРДІН М.Є.
ТАКТИКА ПОВТОРНОГО ДОПИТУ

КЕРЕВИЧ О.В.
ІНСТИТУТ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА НОВИМ КПК

КЛИМЧУК М.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗА ФАКТОМ ПОШКОДЖЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

СІРКО Б.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗКРИТТЯ МАЙНА ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ТАРАСЮК І.В.
ПРОБЛЕМИ РИЗИКУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС

УВАРОВ В.Г.
ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ШЛЯХОМ АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЮ

АНТОЩУК А.О.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ВЕРСІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВА МАТІР'Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

БУДКОВ В.С.
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ У СФЕРІ РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ВІДСУТНІХ ОСІБ

МИХАЙЛОВА Н.В.
ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

ОДИНЦОВА І.М.
ПРАВО НА ЗАХИСТ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

ЦЮПРИК І.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБИ ВИННОГО ТА МОТИВІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

ЩЕРБАКОВ М.В.
ТИПОВІ СЛІДЧІ ПОМИЛКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»