Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ФІЛОСОФСЬКІ, ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

ЦИМБАЛЮК М.М.
СВІТОГЛЯДНО-ПАРАДИГМАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОНТОЛОГІЇ ПРАВА

ПЧОЛКІН В.Д., ФЕДОСОВА О.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

КАЗНАЧЕЄВ Д.Г.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

КАЛАШНИК М.В.
З УРОКІВ ОХОРОННОЇ КОНЦЕПЦІЇ ГЕТЬМАНА СКОРОПАДСЬКОГО

КОСТЕНКО М.А.
СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

КУЛИЕВ И.О., АЛИЕВА М.Г.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ИСЛАМЕ

ЛЕГКА О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

МУРЗА В.В.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО НАГЛЯДУ В ДЕРЖАВІ

ОПАЦЬКИЙ Р.М.
ЮВЕНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

САЙФУЛІНА Ю.В.
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРАВА

БЕДРІЙ М.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА

КАГЛЯНЧУК І.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ПРАВОСУДДЯ

МАНІЛІЧ О.В.
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА УТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

МІЛЕТИЧ О.О.
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КАТЕГОРІЇ «ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ» (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

ЦУРКАН О.В.
ФУНКЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ГУЛИЕВ А.Д.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

ЖУРАВЛЬОВ Д.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

ЗАВОРОТЧЕНКО Т.М.
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ЛЮДИНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ

КИРИЧЕНКО Ю.В.
КОНСТИТУЦІЙНА ПРАКТИКА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЗАХИЩАТИ ВІТЧИЗНУ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ФРАНЦУЗ-ЯКОВЕЦЬ Т.А.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДВОПАЛАТНОЇ СТРУКТУРИ ПАРЛАМЕНТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІТАРНИХ ДЕРЖАВАХ

ЯНКОВСЬКА Г.В.
ІСТОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ Й РАТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ВОЛОШИНА Ю.В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ

СЕИДОВА А.А.
РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН ПО СПОРАМ О ПРИЗНАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ

СИТНИК Ю.М.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

ФАТУЛЛАЕВА М.Д.
НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

 

ЦИВІЛІСТИКА. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

БУЛАТ Є.А.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НЕТРАДИЦІЙНИХ  ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЛИТОВЧЕНКО Л.А.
ДОГОВІР НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КОЛЄСНІК-ОМЕЛЬЧЕНКО Т.В.,
ЩОДО ПІДСТАВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

КРЕСТЬЯННІКОВА О.О., СИТНІК О.М.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ «ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ» ТА «ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ»

МОВЧАН А.О.
ПРИВАТНІ КАДРОВІ АГЕНТСТВА В УКРАЇНІ

БУТКО П.Є.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ДОНЕЦЬ Т.А.
ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАСЛІДКИ

СЛОБОДЯН О.А.
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД – АКТИВИ ЧИ МАЙНО?

ФОМІНА Г.В.
ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ РЕЗИДЕНТСТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ГУРЖІЙ Т.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

НАЛИВАЙКО Л.Р.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ДОНЕНКО В.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

КОБРИНСЬКИЙ В.Ю., КАМІНСЬКИЙ А.І.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ПЕТРЕНКО О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТА ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЩОДО ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ПРИСЯЖНЮК А.Й.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

БЕЛІНСЬКИЙ Ю.Є.
ПОНЯТТЯ «ЗБРОЯ» ТА ЙОГО НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

ГРИЦАЙ І.О.
ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ГУРЖІЙ А.В.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

КАЦУБА Р.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

ЛІБЕНКО І.Ю.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРОНИК О.Ю.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КСЕНОФОБІЇ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

 

АЛФЬОРОВ С.М.
ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ ТА ЕТНІЧНОЇ ВОРОЖНЕЧІ

ВЕРБЕНСЬКИЙ М.Г., КИСЕЛЬОВ І.О.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

КАЛМИКОВ Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДІТЕЙ

НАЗИМКО Є.С., ФЛОНОВ В.В.
ВИДИ І КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ САНКЦІЙ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БЕЗПАЛЬКО С.В.
СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 358 КК УКРАЇНИ

КУБРАК Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В МЕЖАХ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПСИХІЧНІ ВІДХИЛЕННЯ

ЛОКТІОНОВА В.В.
ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ ЗЛОЧИННИХ НАСЛІДКІВ

ШМИГЕЛЬСЬКИЙ В.В.
ПРЕДМЕТ ТА СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДАВАННЯМ АБО ОДЕРЖАННЯМ ХАБАРА У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

ТЕРТИШНИК В.М.
ГОСТРІ КУТИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: СІМ РАЗ… НЕ ДЛЯ НАС

БАСИСТА І.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОПУСТИМОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТА РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ СЛІДЧИМ

ЄФІМОВ В.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛОСКУТОВ Т.О.
ПРАВА І ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ: ЕЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТУ ЧИ ЗАСОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ?

ОБШАЛОВ С.В.
ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛІДЧИХ ПРИ ОТРИМАННІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИН

СТАСЮК Л.Л.
МОЖЛИВОСТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

ТАРАН О.В.
ПРИВОДИ І ПІДСТАВИ ДО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

АРУШАНЯН К.К.
ЗАСУДЖЕНИЙ ЯК СУБ’ЄКТ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

КУЗЬМІЧОВА Є.В.
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЮСУБОВ В.В.
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ ПРИ ПРИЙОМІ, РЕЄСТРАЦІЇ, ОБЛІКУ ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗЛОЧИНИ І ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ПРОКУРОРОМ

 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

МАНІВЛЕЦЬ Е.Є.
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТА

СААКЯН М.Б.
ПРО КОРИСТЬ ТА ШКОДУ ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»