№4/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

АЛЄКСЄЄВА О. В.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЛІТАРИСТСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ СЕРЕД ДІТЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА

БАРЧУК В. Б., ЛОГІНОВ О. А.
ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

БУРДЕЙНИЙ Ю. І.
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКТРИНИ НАЛЕЖНОЇ СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ

КОВНИЙ Ю. Є.
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ

ОВСЯННІКОВА О. О.
СУДОВА РЕФОРМА В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПЕРЕДЕРІЙ О. С., ГРИГОРЕНКО Є. І.
ІНСТИТУТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СВІТЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

RAZMETAEVA Y. S.
DIGITAL PLATFORMS AND THEIR NORMATIVE ROLE: LOOKING THROUGH THE LENS OF EUROPEAN FUNDAMENTAL VALUES

ЦИВІЛІСТИКА

БАРАНКОВА В. В.
ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НОТАРІУСА

БОЖКО М. В.
ЕЛЕМЕНТИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ТРЕТІХ ОСІБ ЯК УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ГРИНИШИН Х. М.
ОХОРОНА ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КРЕДИТОРІВ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

ДЯКОВИЧ М. М.
ДОВІРЕНІСТЬ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

КОЛОДІН Д. О., КОЛОДІНА А. С.
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

КОРОЄД С. О.
НАДМІРНИЙ ФОРМАЛІЗМ ЯК ПЕРЕШКОДА ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО І ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

КРОЙТОР В. А.
РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ З ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ СТЯГНЕННЯ В ДОХІД ДЕРЖАВИ

МАМЕДОВА С. М.
ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ В ПИТАННІ ПЕРІОДУ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМИ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

МОРОЗ О. В.
ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ ЯК ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ КОНТРАГЕНТІВ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОЗОВ Д. А.
СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ

СТРЕЛЬНИК В. В., РОГОВЕНКО О. В.
СУБ’ЄКТИ ДОКАЗОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (НА ПРИКЛАДІ ВІДНОСИН ОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, СУПЕРФІЦІЮ ТА ЕМФІТЕВЗИСУ)

ХОМІНІЧ М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ МАЙНОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

ЧЕНШОВА Н. В., ЮСУПОВ В. А.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ЮСУПОВ В. А.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ТОРГОВЕЛЬНИМИ УГОДАМИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ПІЛЬКОВ К. М.
ЗНАЧЕННЯ RES JUDICATA АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МАТВЄЄВ С. В., РОМАНОВА О. М.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТЛО В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ

ПИЖОВА М. О., ПИЖОВ О. М.
СТИМУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ «ОСОБЛИВОЇ НАДБАВКИ»: ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

ПОДОПРИГОРА В. В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

ЧЕРНОУС С. М., ТИЩЕНКО О. В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНИХ УГОД ТА ДОГОВОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

ЩЕРБИНА В. С., БОДНАР Т. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ (ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ШАРАПОВА С. В.
СУЧАСНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАРЧУК А. Б.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ПРЕДСТАВНИКІВ І ПРЕДСТАВНИЦЬ ЛГБТ+ СПІЛЬНОТИ В УКРАЇНІ

БОНДАРЕНКО О. С., КУЛІШ А. М., МИРГОРОД В. В.
ЗАКОНОМІРНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ГОЛОДНИК Ю. М.
ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

МЕРДЕНОВ Ю. В.
ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

РУДИК В. Я.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ТЕРНУЩАК М. М.
СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

ШОВКОПЛЯС О. В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ

ШОВКУН Ю. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В РОЗБУДОВІ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ВОЛКОВ С. В.
ПРИНЦИПИ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

ГРАДЕЦЬКА Н. М.
ПРОТИДІЯ ВОЄННИМ ЗЛОЧИНАМ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КОНДРАТІШИНА В. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В УКРАЇНІ

ПАНАІД І. В.
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

ТКАЧЕНКО П. І.
НЕСТАТУТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ

ТРИНЬОВА Я. О.
ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ

ФІАЛКА М. І.
ДОКУМЕНТ ТА НЕЗАКОННА ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

ФРОЛОВА О. Г.
ОЗНАКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГЕЙКО О. В.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕТЕКТИВА НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАРПЕНКО С. Р.
СВОЄРІДНІСТЬ ПРОЦЕДУР РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

СТАХІВ О. О.
СФЕРА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

ЛІСОВА Т. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ П. Ф. КУЛИНИЧА «ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ»

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»