№1/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ЗАВОРОТЧЕНКО Т. М.
ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ІВАНЧЕНКО О. М.
МІСЦЕ ЛЕГІТИМНОСТІ ПРАВА В КОНСТРУКЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

КОЗИНЕЦЬ О. Г., ПАЛЬОНА А. В.
ПОНЯТТЯ ЕВТАНАЗІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ПРОЦЬ О. Є., НОСИЛЕВСЬКА Т. В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

СКИБА В. М., ГАКАЛО І. Г.
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

ЧЕРЕВАТИЙ М. Ю.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ: ЩОДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ЧУБАТА М. В.
ВИСВІТЛЕННЯ ПРАВОЗНАВЦЯМИ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: МАЛОВІДОМІ ТА ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЯНЧУК Н. Д., ДРУГА Г. А.
РОЛЬ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛІСТИКА

АНДРІЙЧУК Б. І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНА «МЕДИЧНА ПОСЛУГА» ТА ДОТИЧНИХ ПОНЯТЬ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

РЯБЧЕНКО Ю. Ю.
СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

СМІРНОВ Г. Ю.
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ: ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ

ХОРОШЕНЮК О. В., ГОЛДЗІЦЬКА О. К.
МЕДІАЦІЯ В ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

БОЧКОВ П. В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА УЧАСТЮ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

СЛИВІНСЬКА А. В.
ПРОБЛЕМАТИКА СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЛІСОВА Т. В.
МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЗАХІД ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОВЕРКОВСЬКА Т. К.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРЕНДЄЄВА А. І., ТОМІНА В. Ю.
СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХОДУ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

БОЛГАР О. В.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

БУЦЬКИХ Д. О.
СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВОД І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА СПОСОБИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

ГУДИМ І. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК СКЛАДНИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

КОВАЛЬОВА О. В.
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МАЗУРИК Р. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

БУГА Г. С.
ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ОНІЩИК Ю. В., ЖУК Л. Б.
ДОБРОСОВІСНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ПАЛІЮК А. В., ГОЛОВКІН Б. М.
ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ОРГАНАМИ Й АНАТОМІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ЛЮДИНИ

РЕЗНІЧЕНКО С. В., РЕЗНІЧЕНКО Г. С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТЕРПІЛИЙ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ЩИРСЬКА В. С.
КВАЛІФІКАЦІЯ ВИМАГАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СТАШЕВСЬКА І. В., МАРТИНОВА Л. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА В КОНТЕКСТІ ЙОГО МАТЕРІАЛЬНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН

ТОРБАС О. О., ЧЕБАНОВ А. В.
ПЕРЕДАЧА МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МІЖ РІЗНИМИ КРИМІНАЛЬНИМИ ПРОВАДЖЕННЯМИ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОЖЛИВІ СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЧАЙКА І. М.
СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ В КРИМІНОЛОГІЧНІЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КОПИЛЬЦОВ І. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРІОРИТЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ

ТИЦЬКА Я. О., ІВАНСЬКИЙ А. Й.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РЕЗОЛЮЦІЯХ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»