№4 2019

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ДРОЗД А. О.
ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В НІМЕЧЧИНІ ТА ФРАНЦІЇ

КОТУХА О. С.
ПРАВА ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

ОЛІЙНИК В. С., ОЛІЙНИК В. В., ШУМНИЙ А. О., ЧАБАНЮК Д. Ю.
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ПОПАДИНЕЦЬ Г. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ПРОЩАЄВ В. В.
ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СИРКО М. В.
КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1984 Р.: ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ

СКИБЕНКО О. І.
НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

СПОСІБ Д. П.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

ТИХОМИРОВ Д. О.
БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ ВІТЧИЗНЯНИХ ЮРИДИЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЦИВІЛІСТИКА

ГУЙВАН П. Д.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І БЕЗСТОРОННІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА

КВІТ Н. М.
КОМПЛЕКСНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ З ПИТАНЬ ЕТИКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БІОЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ДОПУСТИМОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ БІОБАНКІВ

КОЛОМІЄЦЬ К. В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ФАКТОРИНГУ

СВИСТУН Л. Я.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОСТІ ДОГОВОРІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

ЧЕРКАШИН С. В.
ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ НЕУСТОЙКИ СУДОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

МАЛОЛІТНЕВА В. К.
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СУДОВИХ ЮРИСДИКЦІЙ У СПРАВАХ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОНТЛАБ В. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У ЄС

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ДАНИЛЮК Л. Р.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

МУРИХІН С. В.
СИСТЕМА ПОКАРАНЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ШАРАПОВА С. В.
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛА В. Р.
ПРАВОВІ АКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

БОЯРИНЦЕВА М. А.
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

ВІННИЦЬКИЙ О. О.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ГАЛАЙ В. О.
ЗМІСТ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

ГОРБАТОВА Д. І.
ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ГРЕЧАНЮК Р. В.
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗАГАЛЬНОКОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ

ЗАБУРАННА А. О.
ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ У РАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

ЗОЛОТУХІНА Л. О.
ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ: ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

КОПИТОВА О. С.
СУДОВЕ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: ОКРЕМІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

КРАВЧУК М. Ю.
РОЛЬ ОСНОВНИХ ІНСТИТУЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ БІОТЕРОРИЗМУ

ЛОГВИНЕНКО А. О.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: СУТНІСТЬ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

МЕЛЬНИК С. М.
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

НОВИЦЬКА М. М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ ТА СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ТЕРЕЩУК Г. А.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ФЕДОРОВ Г. О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ДРОЗД С. М.
ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

СОФ’ЇН М. І.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БАБАНІНА В. В.
ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОЛІЙНИК О. С.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

РОМАНОВ М. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЗАСУДЖЕНИМ

ТИТАРЕНКО О. О.
ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ В ПРОГРАМУВАННІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГРИНЬКІВ О. О.
ЩОДО РОЗУМІННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЕВ’ЯНКО А. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО НА ЗАХИСТ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗІНЧЕНКО В. М.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОСТАТНОСТІ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

КУЗНЕЦОВ М. Г.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

КУРМАН О. В.
ТАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН, АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

ОРЖИНСЬКА Е. І., ЛИТВІН О. Я.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ У ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ НАРКОТИКІВ

СЛЮСАРЧУК Х. Р.
ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: CONTRA SPEM SPERO!

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МОСЕЙКО А. Г., НЕГОДЧЕНКО В. О.
ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

РИМ О. М.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ РІВНОСТІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ У ПРАКТИЦІ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ШУЛЬГА Є. В.
ОСНОВИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ЯРЕМЧУК В. В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ В ПРАЦЯХ І. І. ЛУКАШУКА

РЕЦЕНЗІЇ

БЕДЬ В. В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К. В. ГОЛОВКО «СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД»)

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»