№6-2 2016

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ІВАНОВСЬКИЙ Д. В.
РИНОК ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КАТКОВА Т. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ТРАДИЦІЙ СХІДНОЇ АЗІЇ

КУЗЕНКО У. І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

МАНДЕЛЬ Р. Я.
ДИСКРИМІНАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ

СОЛОВЙОВ О. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У КРИЗОВИХ УМОВАХ І РОЛЬ У НЬОМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ХОПТА О. С.
ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА: ПОНЯТІЙНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

ЦИВІЛІСТИКА

ГУЙВАН П. Д.
ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В РАЗІ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ЙОГО ДІЇ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

КІВЕЛЮК Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ В ДОГОВОРАХ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

ЛЕЖНЄВА Т. М., ТІТОВА І. В.
ТЛУМАЧЕННЯ ЗАПОВІТУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

МІЛЬМАН М. Д.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ХАРКІВСЬКА П. Г.
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

BILOUSOV E. N.
AS TO THE PRINCIPLES OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE (FORMULATION OF THE PROBLEM)

ЗАХАРЧЕНКО А. М.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО УМОВИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, ЯКІ УКЛАДАЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНОПЕЛЬЦЕВА О. О.
ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА НА ПРАЦЮ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

КЛЄРІНІ Г. В.
ПРО ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАЛАБАН С. М.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

ЗАБОЛОТНА Л. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

КАРПУНЦОВ В. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА ПРОКУРАТУРИ ЯК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ: НОВІТНЄ КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

ЛЕГЕЗА Ю. О., КУЛІНИЧ К. А.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

ЛЕЛЕТ С. М.
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

МЕЛЬНИК Ю. С.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ДФС

НЕСТЕРЕНКО І. В.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСАД УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ҐЕНЕЗА ЗАКРІПЛЕННЯ ЇХ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

ТЕРЕЩУК Ю. В.
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

УСТИМЕНКО О. С.
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЧОРНА В. Г., КРАСНОСЕЛЬСЬКА Л. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН

САЛІЙ С. Л.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, З ЯКИМИ СПІВПРАЦЮЄ УКРАЇНА

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

МОКРЯК М. О.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ IНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ, CТАВЛЕННЯ ДО ЗАКОНУ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

НОВОСАД Ю. О.
ПРО ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

РЕВТОВ О. В.
ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

СІВАК О. В.
НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ (СТ. 239-2 КК УКРАЇНИ): ДО ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ

ТРЕПАК В. М.
ЯВИЩЕ ОЛІГАРХІЇ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ДОЦЕНКО А. Ю.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА

КОВАЛЬОВА Я. К.
ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

КРАЙНІКОВА О. В.
СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПІДТРИМАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

САВКОВА К. С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СОКОЛОВА Я. А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРОФИМЕНКО О.-А. С.
ДЕФІНІЦІЯ, ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ, ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ»

ЛОШИЦЬКИЙ М. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ФАТХУТДІНОВА ВАСИЛЯ ГАЙНУЛОВИЧА «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ»

Copyright © 2004-2021. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»