Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

БОРИСЕНКО М.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ДЕМ’ЯНЧУК Ю.В.
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

ЖАЛІЙ Т.В.
НОВЕЛИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ВНЗ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНЮК В.В.
ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

МАЛЯРЕНКО В.Т., КВАСНЕВСЬКА Н.Д.
ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ ДО СУДІВ

СКОРОХОД И.Г.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ХАЖИНСЬКИЙ Р.М.
СОМАТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

ЧЕРВОНЕНКО В.В.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ

 

ЦИВІЛІСТИКА

 

БУРДЕНЮК С.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ВОРОБЙОВА І.В., КРИЛОВ С.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

ГОЛОВАЧОВА А.С.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

ГРИШКО У.П.
ПОРУШЕННЯ ПЕРЕВІЗНИКОМ УМОВ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Г.Л.
МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

НАСУРЛАЄВА К.Е.
ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ІНЖИНІРИНГУ

СТАВИЦЬКИЙ В.А.
НЕРУХОМІ РЕЧІ ЯК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО ПОРЯДОК ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ СПІЛЬНИМ МАЙНОМ

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

АВЕСКУЛОВ В.Д.
СКАСУВАННЯ КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

КРАСЮК Т.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК»

УСТИМЕНКО В.В., ЛОТЮК Д.П.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З КАДРАМИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

 

ТАРАНЕНКО О.М., ІВАЩЕНКО В.А.
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО П. СКОРОПАДСЬКОГО: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ТРЕГУБ О.А.
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДХОДИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,
ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

БЕРЕЖНА К.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР В УКРАЇНІ

БОЯРИНЦЕВА М.А.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ

ДЖАФАРОВА О.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

МАКОГОНЮК Ю.Ю.
ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА ЯК СФЕРА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

ПЕТРЕЧЕНКО С.А.
ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО ПАСПОРТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ: НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ

РУЩАК І.Я.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

ФІЛЬШТЕЙН І.В.
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ (НА ДОСВІДІ ГРУЗІЇ)

ФІЛЬШТЕЙН М.В.
ДОСВІД КРАЇН ПРИБАЛТИКИ В ПОДОЛАННІ КОРУПЦІЇ В ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ШАТРАВА С.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА,
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

АСКЕРОВ С.С.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО АДВОКАТІВ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

ВЕЧЕРОВА Є.М.
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» ТА «КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН»: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ПОШУКАНЬ

ГАЛУНЬКО В.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІСКЕНДЕРОВА Г.Т.
ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД

ЛИСЕЦЬКИЙ О.О.
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ СЛІДЧОГО

НОВІКОВ М.М.
ДО СИСТЕМИ ПРАВОВИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ОСОВСЬКИЙ О.Д.
ТИПОВІ ОЗНАКИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ПОНОМАРЬОВА Т.І.
ДІЯ ПРИНЦИПУ «NON BIS IN IDEM» У МЕЖАХ ІНСТИТУТУ СУДИМОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

СИРОТКІНА А.О.
ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СОТУЛА О.С.
«СПЕЦІАЛЬНІ» ВБИВСТВА ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ

ШМИНДРУК О.Ф.
ПІДГОТОВКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ НА ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»