Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ДРОБУШ І.В.
ЯКІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ

ДУНАС О.І.
АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА СВОБОДИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АНТИЧНИХ ФІЛОСОФІВ

ЗАВОРОТЧЕНКО Т.М.
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРАВІ ОБИРАТИ І БУТИ ОБРАНИМ

ІЛИН Л.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ АВСТРІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВА У ГАЛИЧИНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ УКРАЇНЦІВ

КАРМАЛІТА М.В.
ПРАВО ЯК СПОСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА

КИРИЛЕНКО І.С.
СУБ’ЄКТИ ЛОКАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В СИСТЕМІ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

КОРУНЧАК Л.А.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ: ІСТОРИЧНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД

МАХНІЦЬКИЙ О.І.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

МОТРИНЕЦЬ С.І.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ

РАДЕЙКО Р.І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

СОШНИКОВА Ю.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

СТУКАЛЕНКО В.А.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ У ОКРЕМІ ПЕРІОДИ ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

 

ЦИВІЛІСТИКА

 

ГОНЧАРОВА А.В., ЗАЇКА Н.Ю.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИХ НОРМ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

ДОЦЕНКО О.М.
СПРОСТУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ

ДРІШЛЮК А.І.
ДО ПРОБЛЕМИ ДОПОМІЖНИХ (ФОРМАЛЬНО НЕ ЗАКРІПЛЕНИХ) ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЖИЛА О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГРЕСНОЇ ВИМОГИ, ЩО ВИНИКАЄ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОНАННЯМ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ІВАНЕНКО О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

КАЦЮБА К.В.
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ЯК ВИД НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ

КОЖЕВНИКОВА В.О.
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, СУБ’ЄКТІВ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КОРОЄД С.О.
СУДОВІ ПОМИЛКИ ЯК ПЕРЕШКОДА ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

КУЛІНІЧ О.О.
ПРИПИНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОКАЗУ, ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

СЛІПЧЕНКО С.О.
МІСЦЕ ОБ’ЄКТІВ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

СОФРОНКОВА Н.О.
ЖИТЛО ЯК ОСОБЛИВИЙ ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

СТРИБКО Т.І.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

ТРИНЬОВА Я.О.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБОРОНУ РЕПРОДУКТИВНОГО КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ»: ПОСТАТЕЙНИЙ АНАЛІЗ

ХАРЧЕНКО З.Ю.
ПРИМИРЕННЯ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ ЗА УЧАСТІ ТРЕТЬОЇ НЕЙТРАЛЬНОЇ СТОРОНИ – МЕДІАТОРА

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

 

ДУБИНСЬКИЙ О.Ю.
СПОРИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

КНЯЗЄВ В.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

КОРОТИЧ Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ТА ЗДІЙСНЮЮТЬ ТОРГІВЛЮ МЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ

КУЗЬМЕНКО Т.С.
КАТЕГОРІЯ БРЕНДУ З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАВА ТА МАРКЕТИНГУ

ПОЄДИНОК В.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШУХАТЯН Х.О.
ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

 

ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

ЄДЕЛЄВ Р.С.
ВПЛИВ ДОПОВІДЕЙ КОМІТЕТУ ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЙ І РЕКОМЕНДАЦІЙ МОП НА РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЗАПАРА С.І.
ПРИНЦИПИ ПОЗАСУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ

КИРИЧЕНКО Т.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

СТАРЧУК О.В.
ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА ЗГІДНО ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

СТОКОЛОСА М.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ТИЩЕНКО О.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

ФАКАС І.Б.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК ТРУДОВОГО КАЛІЦТВА ЧИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

ШАПЕНКО Л.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

 

ПІДДУБНА Д.С.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ БІОБЕЗПЕКИ ПРИ СТВОРЕННІ, ВИПРОБУВАННІ, ТРАНСПОРТУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ»

ЧОПКО Х.І.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИДОВОЇ ТА ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДИКИХ ТВАРИН

ЧХАЛО Л.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЯРСТВА ЯК ПРАВОВИЙ СУБІНСТИТУТ АГРАРНОГО ПРАВА

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

 

ЖИДЕЦЬКА В.В.
ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВ УКРАЇНИ

ЖИДЕЦЬКА К.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ У ВИРІШЕННІ СПОРІВ ЗІ СТЯГНЕННЯ (ПОВЕРНЕННЯ) ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ

ЗУБАТЕНКО А.В.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ

КАБЛОВ Д.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

КОЧКО В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ОЛІЙНИК І.Л.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ», «ПОСАДОВА ОСОБА», «КЕРІВНИК»

ОЛЮХА В.Г.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ

ПАРПАН Т.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

ПОКЛОНСЬКА О.Ю.
ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ПОЛЯКОВ С.Ю.
ЕЛЕМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ПРОКОПЕНКО Т.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

РЕКУН В.А.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

САТАНОВСЬКА М.А.
ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

СЕЛЕЦЬКИЙ О.В.
ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

СОПІЛКО І.М.
ПОНЯТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЙОГО ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

УСІКОВА О.В.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ФУГЛЕВИЧ К.А.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

КРИВЕНКО Д.В.
ЩОДО КАТЕГОРІЇ ВИНИ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

РОЗУМ О.М.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

СОЛОВЙОВА Ю.О., БУДАРІНА О.В.
МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

ХОХУЛЯК В.В.
ЄВРОПЕЙСЬКА ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ДУМКА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ФОРМУВАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЧАЙКА В.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ

ЧОРНОУС А.Г.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЖ ПОДАТКОВОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ ТА УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

ШУЛЬГА Т.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

КОВАЛЬЧУК В.П.
ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КОНДРАТОВ Д.Ю.
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.163 КК УКРАЇНИ

НАЛУЦИШИН В.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ХУЛІГАНСТВА

ОРЛОВСЬКА Н.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ У КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИСАНКЦІЙ НОРМ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

САМОЙЛОВА О.М.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

СИЙПЛОКІ М.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПРИТЯГНЕННЯ ЗАВІДОМО НЕВИННОГО ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

СЛОБОДЗЯН А.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЕТЕРМІНАНТ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ

ТИМОЩУК Ю.С.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.227 КК УКРАЇНИ «УМИСНЕ ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ (ВИПУСК НА РИНОК УКРАЇНИ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»

ФІАЛКА М.І.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.358 КК УКРАЇНИ

ЧЕБОТАРЬОВА Г.В.
ВИПРАВДАНИЙ РИЗИК ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

ЗАБОЛОТНИЙ І.І.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

ЗАЙЦЕВ А.С.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕЯКИХ МОДЕЛЕЙ СИГНАЛЬНИХ (СТАРТОВИХ) ПІСТОЛЕТІВ ВИРОБНИЦТВА ТУРЕЧЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КОМІСАРЧУК Р.В.
СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ФАКТІВ НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

ОВЧАРЕНКО О.М.
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ ТА НЕЗАКОННОМУ ПОВОДЖЕННЮ В ОРГАНАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПИСЬМЕННИЙ Д.П.
ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

РИБАЛКА О.В.
ПРЕДСТАВНИЦВО І ЗАХИСТ АДВОКАТОМ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ШЕВЧУК В.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ТАКТИЧНИХ КОМБІНАЦІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

ЮРКОВА Г.В.
ПРОВАДЖЕННЯ З ПРИМИРЕННЯ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 

СУДОУСТРІЙ

 

КОРУЦ У.З.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МИЛОСЛАВСКАЯ Л.С.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА СУДЬИ НА ПРИЗНАНИЕ ЕГО АВТОРИТЕТА

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

ПТАШНИК І.Р.
THE CHALLENGES TO THE PRINCIPLE OF DISTINCTION POSED BY NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS

РАБІНОВИЧ М.Л.
МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

СТОЛЯРСЬКИЙ О.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ПІСЛЯ РОЗПАДУ СРСР

ФІЛАТОВ В.В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»