Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ЗАВГОРОДНІЙ В.А.
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

СКВІРСЬКИЙ І.О.
ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАКТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ШЕВЧЕНКО Т.В.
ЮРИДИЧНА КОЛІЗІЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЛЯСКОВЕЦЬ А.В.
ДЕФІНІЦІЇ «ЮРИДИЧНІ НОРМИ» І «ЮРИДИЧНІ ВІДНОСИНИ» У НАУКОВОМУ СПАДКУ Ф.В.ТАРАНОВСЬКОГО

КИРИЧЕНКО Ю.В.
ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА КОНСТИТУЦІЯМИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

ТИЩУК Т.І.
ВИДИ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

БЛІНОВА Г.О.
СЛУЖБОВА ТАЄМНИЦЯ ЯК ВИД ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

ВІХЛЯЄВ М.Ю.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА» ТА «СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН» У КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ЩЕРБІНА А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

РОЖЕНКО Д.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ПИСЬМОВОГО ПРОВАДЖЕННЯВ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КОРОЛЬОВ Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РИБІЦЬКИЙ С.Б.
ГРОМАДСЬКІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БОГАТИРЬОВ І.Г., ЛІСІЦКОВ О.В.
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ЇХ НАУКОВИЙ СУПРОВІД

ХРЯПІНСЬКИЙ П.В.
ЗАГАЛЬНА ПІДСТАВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЛЕНЬ В.В., ШАНІНА Є.Г.
ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ СМЕРТНОЇ КАРИ

МАНЬКОВСЬКИЙ Л.К.
ВПЛИВ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ, НЕОБХІДНОГО Й ДОСТАТНЬОГО ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НОВИХ ЗЛОЧИНІВ

СВІТЛИЧНИЙ О.О.
КВАЛІФІКОВАНІ СКЛАДИ ЗЛОЧИНУ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХПРАВО І

ЧУС О.В.
ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ПРИВЛАСНЕННЯ ОСОБОЮ ЗНАЙДЕНОГО АБО ЧУЖОГО МАЙНА, ЩО ВИПАДКОВО ОПИНИЛОСЯ В НЕЇ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

МАКАРЕНКО Є.І.
ЩОДО СУТНОСТІ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

УВАРОВ В.Г.
ПРОБЛЕМИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ГЛУШКО А.П., СТРОКОВ І.В.
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ

ІЩЕНКО Д.А.
ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

КОЛОСОВА О.О.
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СПРОЩЕНИЙ ВИД ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНЕ ПРАВО

 

БОНДАР О.Г.
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

НОВІКОВ М.М.
ДО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНО-БІОЛОГІЧНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ШКОДИ

УРАЛОВА Ю.П., ГОЛОШИВЕЦЬ В.О.
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

МІНКА П.П., ХРІДОЧКІН А.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

ЮРИДИЧНА ОСВІТА

 

LYDIA N.DERKACH., ANN MAKARCHUK.
PSYCHOLOGICAL ISSUES IN LEGAL EDUCATION OF FUTURE LAWYERS: EMOTIONAL INTELLIGENCE AND CAREER SUCCESS

 

ТРИБУНА ЗАРУБІЖНОГО АВТОРА

 

САЛОХИН Н.П.
САМОУПОРЯДОЧЕНИЕ И САМООРГАНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РОССИИ

РАМИЗ СЕВДИМАЛИЕВ
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «АГРЕССИЯ» И «ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ» В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

ДЖАФАРОВ И.Х.ОГЛЫ
ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ

ИБРАГИМОВА А.Н.КЫЗЫ
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ КАК ОДНО ИЗ НОВЫХ ПОНЯТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»