№6/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

АНДРУХІВ О. І.
ПРАВОВА ПРИРОДА ГЕНОЦИДУ: ІСТОРІЯ ТА ПРАКТИКА КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ

ВАХНЮК Н. М.
ВПЛИВ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ

ДЕМ’ЯНЧУК Т. Д.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РАДЯНСЬКОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ (ВИПРАВНО-ТРУДОВОЇ) ПОЛІТИКИ

КИРИЧЕНКО Ю. В., КИРИЧЕНКО В. М.
ПРАВО ЛЮДИНИ ЧИ ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ? (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТ. 56 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА АНАЛОГІЧНИХ НОРМ КОНСТИТУЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ)

ЛЕГКИХ К. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ЛЯЛЮК О. Ю., САМОЙЛОВА А. Р., ВАРЕНИК О. В.
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

РЕПЕДЕ Т. С.
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ ІНСТИТУТУ ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

ХОЛОД Ю. А.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ШЕВЧУК М. Я.
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

ЦИВІЛІСТИКА

АЛЄКСЄЄНКО І. Г.
АНАЛІЗ МОТИВУ ТА МЕТИ ЗЛОЧИНІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БОНДАР І. В., МАЛЯРЧУК Л. С.
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ВЕРЕС І. Я.
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО УТРИМАННЯ ДИТИНИ

КРАВЧИК М. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ОБОВ’ЯЗКУ СПАДКОДАВЦЯ З ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

КРОЙТОР В. А.
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ДО СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД

ЛИТВИНЕНКО Є. В., СУГОНЯКО А. О.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ У РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

СИДОРЕНКО Н. О.
ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ ОСІБ

СМОЛЕНКО Є. Г.
ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВ ОСОБИ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (ЕМФІТЕВЗИС) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СУДОВОГО ЗАХИСТУ

ФАКАС І. Б.
УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДСИСТЕМ (МОДУЛІВ) ЄДИНОЇ СУДОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КАПЦОВА Т. П.
СПІВВІДНОШЕННЯ ІНСТИТУТУ АНАЛОГІЇ З СУМІЖНИМИ СПОСОБАМИ ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЧУБЕНКО В. А.
МІСЦЕ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ІННОВАЦІЙ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРИЧЕНКО К. В.
МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ГІДНОГО ЖИТТЄВОГО РІВНЯ

МАЛЮГА Л. Ю.
ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

СТУПАКОВА І. Г.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

БОСНЮК О. П.
АГРАРНІ РОЗПИСКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

ГОРДІЙЧУК М. А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВІХЛЯЄВ М. Ю.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ГОЛОВАЧ О. А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ЖАДАН Є. В.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК БАЗИСУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЗІНИЧ Л. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ

КОТЕРЛІН І. Б., МЕЛЬНИЧЕНКО Н. С.
ПРОБЛЕМАТИКА АКУСТИЧНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПРАВОВОГО ВИРІШЕННЯ

ПАВЛЕНКО Д. Ю.
ПОНЯТТЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

SAVYTSKA N. V.
THE ROLE OF ETHICAL SAFEGUARDS IN ENSURING THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL INDEPENDENCE OF JUDGES IN UKRAINE’S ADMINISTRATIVE COURTS

СЕМІКОП Н. В.
РОЛЬ «ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ

ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ В. С.
ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

ЮЗІКОВА Н. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БІЛАС Я. Ю.
ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД: НОВИЙ ВИД ОСНОВНОГО ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ V. НЕНОВИЙ ВИД ОСНОВНОГО ПОКАРАННЯ В ЛАТВІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

БУРЯК К. М.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СІМЕЙНІЙ СФЕРІ

МАРТЬЯНОВ С. С.
СУБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 447 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ОНОПКО К. І.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

SOROKIN A. A.
COLLABORATIVE ACTIVITY: HISTORICAL OVERVIEW OF FOREIGN STATES’ EXPERIENCE

ФОМЕНКО А. Є., ТКАЧЕНКО П. І., ТКАЧЕНКО А. О.
БАНДИТИЗМ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

SHAPOVALOVA N. M.
DISTINGUISHING BETWEEN EMBEZZLEMENT, MISAPPROPRIATION, OR SEIZURE OF PROPERTY THROUGH ABUSE OF OFFICIAL POSITION AND ILLEGAL USE TO OBTAIN PROFIT FROM HUMANITARIAN AID, CHARITABLE DONATIONS, OR FREE ASSISTANCE

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БІЛАС І. Я.
ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПРЕДСТАВНИКА ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ЗАЙЦЕВ Д. О.
РОЗГЛЯД СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАННЯ ПРО ОБШУК: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУЧАСНОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

КОЛОСОВСЬКИЙ Є. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНА ПОВЕДІНКА ОПЕРАТИВНОГО ПРАЦІВНИКА ПРИ СПІЛКУВАННІ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ОПЕРАТИВНИЙ ІНТЕРЕС

КУЗИК В. В.
ПРОФІЛАКТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

МАШИКА В. П.
ЗАЛУЧЕННЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПОЛТОРАЦЬКИЙ О. Б.
МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРИВАТНИМИ ОХОРОННИМИ СТРУКТУРАМИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

НУРУЛЛАЄВ ІЛЬКІН САДАГАТ ОГЛИ, ЗАМУЛА А. Ю.
СТАН І ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

ФЕДУЛОВА С. О., БЕРЕЗА О. Д.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: МЕЖІ ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

ЧІЧКАНЬ М. В.
ДО ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯМ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЧУЛІНДА Л. І., КОХТЮК В. А.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У БОРОТЬБІ З АКТАМИ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ЧОРНА В.Г., ШКАРУПА К.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ТИМЧИШИН А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

ЛЕГЕЗА Ю.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛГБТ

КАМИШАНСЬКИЙ О.Ю.
ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

МОРОЗ С.С.
ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

ЗДРОК О.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОМІРНОГО ОБМЕЖЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА

КАСЬЯН В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ

ЯКИМЧУК Н.Я., ШЛЯХОВ І.С.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «ЗАХИЩЕНІ ВИДАТКИ»

ДОЛГОВ А.Г.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

БЛІНОВА Г.О.
ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: СУДОВА ПРАКТИКА ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ХАРИТОНОВ С. О.
СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПИЛИПЕНКО О.Ю.
СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НОТАРІАТУ

ДМИТРІЄВ Д.А.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РАДЬ Т.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (СТ. 236 КК)

БАБКО В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕЗМІНЮВАНОСТІ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ НА ПОСАДУ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

БАРКАЛОВ О.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВНОВАЖЕНЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

РЕНКАС А.А.
СУБʼЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМІЙ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»