№5/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

АНДРУСЯК І. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ІВАНОВ В. П.
ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

КАРПІНСЬКИЙ Б. А., КАРПІНСЬКА О. Б.
ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІОЛОГІЯ: УПРАВЛІНСЬКО-ПРАВОВІ ПРІОРИТЕТИ Й ПРОЯВИ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ ЗА ВОЄННОГО СТАНУ

СЬОХ К. Я.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

ЦИВІЛІСТИКА

МОРОЗ О. В.
ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЙОГО ВИДИ

НАУМЕНКО М. В.
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА, ПРАВА НА ЗАХИСТ

ФЕДОСЕНКО Н. А.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ФЛЯЖНІКОВА Я. В.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

ЯКОВЕЦЬ І. С.
ПАНДЕМІЯ СOVID-19 ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

БОГДАНЕЦЬ Б. В.
ПРОБЛЕМИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ДУТКА В. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

КІЩАК Д. С.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БАНКРУТОМ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИКЛИКИ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ

ПЕТРУНЕНКО Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ПІЛЬГ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В АСПЕКТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

ЩЕРБИНА О. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРЕНДЄЄВА А. І., ШЕВЧУК В. В.
ҐЕНДЕРНО ЧУТЛИВИЙ КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПОЛІЦІЇ

BESSONOV O. V.
THE EVOLUTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF LAW

ГОРБ В. В.
НАЧАСНІ ЧИННИКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

МАГДАЛЮК В. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕПАРТАМЕНТУ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

МЕЛЬНИК К. І.
ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

ПЕТЕШЕНКОВА М. Ю.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПИЛЮГА Л. В., МІЩЕНКО О. Я.
АНАЛІЗ ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

ПІПКО Ю. В.
ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВОГО ПІДХОДУ

ПУСТОВІТ Ю. Ю.
ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

СВІТЛИЧНИЙ О. П., ЯРА О. С.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ІЗ ЄВРОПОЛОМ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ІВАНСЬКИЙ А. Й.
ОПРИЛЮДНЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БІБЛЕНКО В. С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДИНОЮ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

ГРИТЕНКО О. А.
ПОСИЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 263 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО АБО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОПОЗИЦІЙ

ДІОРДІЦА І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВІ, ВІД ЯКОЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВИНИКАЄ ЗАГРОЗА АГРЕСІЇ ПІД КУТОМ ЗОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО БЕЗПЕКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КАРПУШИНА М. Г., ВЕРЕША Р. В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КОВАЛЕНКО В. В.
ІНСТИТУТ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ – СВОЄРІДНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬСТВА ВІД ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

КОЛОМІЙЧУК А. В.
«ВЧИНЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» ЯК ОЗНАКА, ЩО ВПЛИВАЄ НА КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: ПОШУК ШЛЯХІВ РОЗУМІННЯ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАБІЙ С. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

ГУМІН О. М., НЄМЦЕВ А. І.
ВЗАЄМОДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА З СУМІЖНИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА

ІЛЬЇНА О. В., ПУЧКО А. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

МОРГУН Н. С., БОНДАР С. В., СЄДАКОВА В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИМ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТА

ХМЕЛЕВСЬКА Н. В.
ЮВЕНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ОТЕНКО П. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ВНАСЛІДОК ПОВНОМАСШТАБНОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

НАЗИМКО Є.С., КЛЕМПАРСЬКИЙ М.М., БУГА Г.С.
МІЖНАРОДНОПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ВНАСЛІДОК ПОВНОМАСШТАБНОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

ЖЕЛНОВАЧ Є.Г.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

БУЗНИЦЬКИЙ Д.М.
МІСЦЕ І РОЛЬ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

VOLKOVA YU. А.
FORMATION OF THE LATEST APPROACHES TO THE DOCTRINAL PROVISIONS OF CRIMINAL LAW POLICY ON COMBATING CRIMES AGAINST PROPERTY DURING MARTIAL LAW

МЕРДОВА О. М.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

СКОРЕЙКО В.В.
НЕДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА»

МАЦЕЛЮХ І. А., ХОМЕНКО С. Г.
ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ В США

БАБЕНКО В. В.
ПОНЯТТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ІСЛАНКІН С. М.
ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ШЕВЧЕНКО І. О.
РОДОВИЙ ОБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 237 КК

ВІХЛЯЄВ М. Ю.
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ТА ПРАКТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., КОЛПАКОВ В.К., ШАРАЯ А.А.
ПРИНЦИП ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЗАМРИГА А.В., ДІДЕНКО С.В., СЕРДЮК Є.В.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ТА ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

НАБОКОВА О.Г.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ВТРУЧАЛЬНЕ, ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНЕ І СПРИЯЮЧЕ

МЕЛЬНИК О.О., ШИШКА Р.Б., БОРОДІН І.Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО Й ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК В УКРАЇНУ

АНІСТРАТЕНКО Ю.І.
ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЙ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОВНИЙ В.В., КАРПОВА К.В.
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА, ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МАНУКЯН А.А.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ

ВОРОБЕЙ П.А., ДРАГАН О.В.
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»