№1/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ВЕЛИЧКО Д. М., ЧЕНШОВА Н. В.
ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

КОЗИНЕЦЬ О. Г., СТРЕЛЬЦОВА О. О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У США ТА НІМЕЧЧИНІ

ЛОМАКІНА А. А., МАКУШЕВ П. В., ХРІДОЧКІН А. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПИЖОВ О. М.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ТИХОМИРОВ О. О.
МЕЖІ І ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЦИВІЛІСТИКА

АРІСТОВА І. В.
РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В СУДОВІЙ ПРАВОТВОРЧОСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОСУДДЯ

БОЙКО В. В.
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМ У ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ЗАБОЛОТНА Н. Я.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІЙ ТА СУМІЖНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

КРАВЧЕНКО І. О., КОТВЯКОВСЬКИЙ Ю. О.
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ПОДОЛАННЯ ЗА РАХУНОК СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КРОЙТОР В. А.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КУХАРЄВ О. Є.
СПОСОБИ, ПОРЯДОК ТА ФОРМА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ СПАДЩИНИ ЯК МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ

МАШКОВА В. І.
ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ АВТОРСЬКИМИ ТА СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

МОРОЗ О. В.
ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

ХОРОШЕНЮК О. В.
ЗМІНА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЧИ ВИКРАДЕННЯ ДИТИНИ: ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРИНЦИПУ НАЙКРАЩОГО ІНТЕРЕСУ ДИТИНИ

ЯШАРОВА М. М., МАТЮШЕНКО М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ДРОЗД О. Ю., КОЗІН С. М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ»

УСТИМЕНКО А. В.
CONTRA PROFERENTEM RULE У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДОКТРИНІ ДОГОВІРНОГО ПРАВА. ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПІДХОДАМ

ЩЕРБИНА В. С., БОДНАР Т. В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ: МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МАКУШЕВ П. В., ЛЮТІКОВ П. С., ПРИЙМАЧЕНКО Д. В.
ЗАГАЛЬНА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: СОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПИЖОВА М. О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ, ПРАВА НА ПРАЦЮ

СЕРЕДА О. Г., ЮШКО А. М.
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЧАСИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ДЕЙНЕГА М. А.
КОНЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ШУКАЛО І. В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН В УКРАЇНІ

ШУЛЬГА М. В., ЛІСОВА Т. В., МЕЛЬНИК Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВОРОНЮК Н. П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ІГНАТЧЕНКО І. Г.
ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

МУШЕНОК В. В., ОХРІМЕНКО В. А.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

УТКІНА М. С., БОНДАРЕНКО О. С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДДІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

ЧЕПІЖКО А.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГОЛОЯДОВА Т. О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

ІВАНСЬКИЙ А. Й.
НОВАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПРЯМІЦИН В. Ю., ЗОЛОТАРЬОВА Є. С.
КРИПТОВАЛЮТИ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СОСЕНКО В. М.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БАБІКОВ Д. В.
ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЯМИ 201, 201-1, 305 КК УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

ГАРАСИМ П. С.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ І ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ДОБРОСКОК А. Ю.
ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

МОРОЗЮК Н. С.
ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ОКРЕМИХ ВІЙСЬКОВИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ОБРУСНА С. Ю., КОМПЛЄКТОВА Т. О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ КРАДІЖКАМ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

СЕВЕРІНОВА О. Б., БИЧІН С. О., ПОНОМАРЬОВА Т. І.
ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕХАНІЗМІ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

ТКАЧЕНКО П. І.
ДИНАМІКА САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ

ТОМА М. Г., ДЯКУР М. Д.
ЗГВАЛТУВАННЯ ЯК ГАНЕБНИЙ ІНСТРУМЕНТ ГЕНОЦИДУ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БОРОВИК А. В.
КВАЛІФІКОВАНИЙ СКЛАД ОПОРУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ДОМБРОВСЬКА О. В., ХОВПУН О. С., ЧАСОВА Т. О.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ЩОДО РОЗШУКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

ДУФЕНЮК О. М.
БАЛАНС ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТОРІН ЯК АТРИБУТ ЗМАГАЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЖМУДІНСЬКИЙ В. П.
РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ЗАВЕРШЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

КИРИЧЕНКО О. В.
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

МАРКЄЛОВА В. М.
ДОПУСТИМІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МУЗИЧЕНКО О. В.
РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ТА ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

РАФАЛЬОНТ С. Р.
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

САБАНЮК Т. Р.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

СИВОДЄД І. С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

СИТАЙЛО О. І., НАЗАРОВ В. В.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ЗАСТАВИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КІРИК А. Ю.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖУРНАЛІСТІВ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

МАКАРЕНКОВ О. Л.
ВЕРИФІКАЦІЯ ВЧИНЕНИХ В УКРАЇНІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ІНСТРУМЕНТАМИ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

МАНУЇЛОВА К. В.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

СМИРНОВ М. І.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

СОКОЛОВА О. О.
УНІФІКОВАНИЙ ПАТЕНТНИЙ СУД ЯК УНІКАЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ ПАТЕНТНОГО ЗАХИСТУ В ЄС

ВІЙСЬКОВЕПРАВО

KOLPAKOV V. K.
THE SYSTEM OF LEGAL PREVENTION OF CORRUPTION UNDER MARTIAL LAW

ОСТАПЕНКО А. І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВІДГУКИ

ВІДГУК НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ «УКРАЇНСЬКА ПОЛІЦЕЇСТИКА: ТЕОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАКТИКА»

ВІДГУК НА ІСТОРИКО-ПУБЛІЦИСТИЧНЕ ВИДАННЯ «60 РОКІВ ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ОСНОВНІ ТРАДИЦІЇ, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ» / РЕДКОЛ. С. С. ВІТВІЦЬКИЙ, Є. С. НАЗИМКО, Р. В. ВРАДІЙ ТА ІН. ЗАПОРІЖЖЯ : ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТИКА», 2021. 344 С.

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Т.І. ПОНОМАРЬОВОЇ «ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ В УКРАЇНІ» ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ НАЗИМКА Є.С.

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»