№5/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

КОВНИЙ Ю. Є.
ГЕНЕЗИСНІ ТА ПРАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ

КРАВЕЦЬ М. О.
ГОЛОВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗА УМОВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

МАКУШЕВ П. В., ЛОМАКІНА А. А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ФОМІНА С. В.
ЛОКАЛЬНІ ФОРМИ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

ЦИВІЛІСТИКА

БРЮХОВЕЦЬКА М. С., ДУДЧЕНКО О. С.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ НА ЗАХИСТ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ДМИТРЕНКО В. В.
КОМПЛЕКСНА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЛЕМЕХА Р. І.
МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

ПАТЛАШИНСЬКА І. В.
ДО ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

СПЄСІВЦЕВ Д. С.
ІМУНІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ У ХОДІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

ЧУМАК Р. В.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАМОВНИКАМИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

БІЛЕЦЬКА Л. М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ

КАЧУРІНЕР В. Л.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КРИШТАК І. В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ПОЛЯКОВ Р. Б.
СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРСНОГО ПРОЦЕСУ НІМЕЧЧИНИ В ХІХ-ХХ СТ.СТ.

РОССИЛЬНА О. В.
ЮРИДИЧНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФАРМАКОГЕНОМІКИ ТА ФАРМАКОГЕНЕТИКИ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРИЧЕНКО К. В., ТОДОРІКА К. В.
ПОНЯТТЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ

КУЗЬМЕНКО Г. В.
ВПЛИВ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ЧІЧКАНЬ М. В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ГОРДЄЄВ В. І.
ПРОБЛЕМИ КОНДИКЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРНАЗЮК Я.О.
ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИДИ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ

БОЙКО О. Я.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ІГНАТЧЕНКО І. Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТА ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ НА СВОБОДУ ДУМКИ, СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ

КВАКУША А. С.
ЗМІНА СТАВОК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЯК ПІДСТАВА ПЕРЕГЛЯДУ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

МАРТИНОВСЬКИЙ В. В.
ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

МУШЕНОК В. В.
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН

ПАРХОМЕНКО П. І.
ПОШУК ШЛЯХІВ СТВОРЕННЯ СІМЕЙНОГО СУДУ В УКРАЇНІ

ТЕРЕХОВ В. Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВЦІВ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

ХРІДОЧКІН А. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПОНОМАРЕНКО В. В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ЗАДОРОЖНИЙ Н. М.
ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ТЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА АНАЛІЗУ САМОГУБСТВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

ГОРОШИНСЬКИЙ О. О.
ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ: ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

СПІЛЬНИК С. І.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ТІТОЧКА Т. І.
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК ОБ’ЄКТІВ ВІКТИМІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

ЦИВІНСЬКИЙ О. І.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГУДИМА О. О., ФЕЛИК В. І.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННИЙ ОРГАН» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

МУЗИЧЕНКО О. В., БОРОДІЙ І. В.
ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

ОПАНАСЕНКО Н. О.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СПОСОБІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

ПОПОВИЧ М. В.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ОСЕРЕДОК ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОЯВУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ ПІД ЧАС ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

РУСАНІВСЬКА Д. Д.
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

ТЕПАК С. Я.
СУТНІСТЬ ДОСТОВІРНОСТІ ДОКАЗІВ ЯК ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВЛАСТИВОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ І СУДОВА ПРАКТИКА

ШАМАРА О. В., КИРИЧЕНКО О. В., КНИЖЕНКО О. О., КОМАШКО В. В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

ЮРЧИШИН В. Д., МЕНДИК Л. В.
ПРАГМАТИЧНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ХОВПУН О. С., ДОМБРОВСЬКА О. В.
ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»