№5/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БОБРОВА Ю. Ю., БОБРОВ Ю. О.
ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ДОРОЖНЯ КАРТА З ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

КРАВЧУК Д. С.
ТЕМПОРАЛЬНІ ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

КУРМАН О. В., КУРМАН О. О.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

ЛЕНЬ В. В.
МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ ЗА ЧАСІВ СРСР: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ

ФЕДОРЕНКО В. Л.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОНЯТТЯ, МОДЕЛІ, СУБ’ЄКТИ, ПРОЦЕДУРИ

ЦЕБЕНКО С. Б.
ПРИНЦИП ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

ЦИВІЛІСТИКА

БОРОДІНА О. С., ВАСИЛЬЕВА-ШАЛАМОВА Ж. В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В ЗАРУБІЖНОМУ ПРАВІ: ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ІВАНОЧКО І. Б., ПАЄНОК А. О.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЩОДО МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

КОЛДОВ Є. О.
ЕЛЕМЕНТИ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

КОРНІЄНКО М. С.
ПРИНЦИП ВЗАЄМНОСТІ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ

ЛУК’ЯНЧУК О. В.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРАВА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА К. Ю., ШПУГАНИЧ І. І.
ВІДМІННОСТІ У ПРАВОВОМУ СТАТУСІ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВУ ТА АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНА КООПЕРАТИВУ

ЛУЦ Д. М., ГРЕЧКОВСЬКИЙ Д. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

МАЛОХЛІБ О. С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВОЙТЮК Л. М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ЖЕРНАКОВ В. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ:
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ І ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РЯДІНСЬКА В. О., ЕПЕЛЬ О. В. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРЕСТОВА Л. В.
ПРАВОВІ НОРМИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

БІЛИЙ Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

ВАСИЛЕНКО М. Д., ШЕВЧЕНКО Т. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ, СУДОЧИНСТВІ ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ГОЛОДНОВА Т. С., ЛИСАК О. А.
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ЧИННИКИ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ

ДЕМЧИШИН Д. А., ПУСТОВИЙ О. О.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ХУЛІГАНСТВУ

ЗАВАЛЬНЮК І. В.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ, ЗМАГАЛЬНІСТЬ І РІВНОПРАВНІСТЬ СТОРІН ЯК СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

КОРІННИЙ С. О.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ

МАНДИЧЕВ Д. В.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ НЕВІДПОВІДНОСТІ СУДДІВ (КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ) КРИТЕРІЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ЧАСТИНА ІI)

МІХАЙЛІНА Т. В., ДОВГАНЬ Б. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ТРАНСГУМАНІЗМУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ НОВОЇ ФОРМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

НАДЖАФЛІ ЕМІН
РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ДИГІТАЛІЗАЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ОМЕЛЬЧЕНКО А. В.
ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕЗНІЧЕНКО В. О.
МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

РОМАНОВ М. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ, ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДІЗНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ФЕДЧИШИН С. А., АНДРЄЄВА А. П.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ США

ХАЛІЛОВА А. Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАУКОЮ В НІМЕЧЧИНІ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

БОНДАРЕНКО І. М.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

КАСЬЯНЕНКО Л. М., КОЛОМІЄЦЬ П. В.
ОФШОРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СПОСІБ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЩО ЗАГРОЖУЄ ПОДАТКОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

КОРАБЕЛЬ М. Г.
ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКИХ ПОКАРАНЬ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

НЕГОДА А. С.
ВУЛИЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ

НЕДОВ С. Л.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОЧТОВИЙ М. М.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 126-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АНТОНЮК П. Є., АНТОЩУК А. О., КУЦИЙ Р. В.
ТАКТИКА ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ДЕНИСОВСЬКИЙ М. Д., ГАКАЛО І. Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ПАХЛЕВАНЗАДЕ АЛЬБОРЗ
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БЕРНАЗЮК Я. О.
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»