№2/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

АРАКЕЛЯН Р. М.
СТАНОВЛЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ В ТЕОРІЇ ПРАВА НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

ОЛІЙНИК А. Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦИВІЛІСТИКА

КАРМАЗА О. О., ФЕДОРЕНКО Т. В.
ПРИНЦИПИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРАВОСУДДІ УКРАЇНИ

НИКИФОРАК В. М., ПРОЦЬКІВ Н. М.
ДОГОВІР ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЧИ ФАКТОРИНГ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ

ОРЛОВСЬКА Я. Б.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

ПИЛИПЕНКО С. А.
ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯМ ПРАЦІВНИКА РОБОТОДАВЦЕМ ІЗ ПІДСТАВ ВТРАТИ ДОВІРИ ДО НЬОГО

ПОКРОВСЬКА А. О.
ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ САМОЗАХИСТУ ЯК ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

ХОРОШЕНЮК О. В., ДОЦЕНКО О. О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ЛІСОВА О. І., ШЕВЯКОВ М. О., ОРЛОВА О. О.
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕФОРМИ, НОВИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОРЯДОК ОБІГУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

СОЛОВЙОВ О. Л.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСНИКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЗУБ І. Г., БОДНАРУК М. І.
ЩОДО ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ

МУХ К. Б.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ОВЕРКОВСЬКА Т. К.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВІДХОДАМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГАПОНОВ А. В., ШЕЛУХІН М. Л.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СТОСОВНО СУДДІВ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ У КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

ЛАВРЕНЮК Ю. Ф.
СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

ЛЕЩИНСЬКИЙ В. П.
МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ЗАСАДИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

РЕДІНА П. В.
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ШОВКОПЛЯС О. В.
ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

НАЗАРЕНКО В. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

ТІМАШОВ В. О., СЕВАСТЬЯНЕНКО О. В.
ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БУТКОВ О. І.
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ДЬОМІНА О. П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ АБО СТЕРИЛІЗАЦІЇ

СКОРОМНИЙ Д. А.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ СКЛАДНОЇ ПРИЧИННОСТІ

ТОПЧІЙ В. В., МАМКА Г. М., ЛУГІНА Н. А.
ДО ПИТАННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 367 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БОЙКО О. В.
ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

БОНДАР В. С.
ВИРІШЕННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

КАЛУЖНА О. М.
ЗАЛУЧЕННЯ, ВІДВІД І ЗАМІНА ПЕРЕКЛАДАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПАВЛИК М. П.
ОЦІНКА ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОЛО ОБСТАВИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ ЗА КОРДОНОМ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

СМИРНОВ М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

УСАТКІН Д. Г.
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ЦИВІНСЬКИЙ О. І., КРАВЧУК К. О., ПАСЄКА О. Ф.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ

ЧУЧКО С. В.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

ЮРЧИШИН В. Д.
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА В ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БЕРНАЗЮК І. М.
ФОРМИ ТА МЕЖІ УЧАСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ

ВОЛКОВЕЦЬКА С. В., КОТЕРЛІН І. Б.
ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ В МУСУЛЬМАНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

АСАТРЯН Є. М.
ПРАВОВІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ТУРИЗМУ

РЕЦЕНЗІЇ

КУЛІШ А. М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Д.Ю.Н., ПРОФ. СУХОНОСА ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, Д.Ю.Н., ДОЦ. ГАРУСТА ЮРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА ТА К.Ю.Н. МИРГОРОД-КАРПОВОЇ ВАЛЕРІЇ ВАЛЕРІЇВНИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ»

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»