№4/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ЄВТОШУК Ю. О.
ТЕСТ НА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ ЯК ПОТУЖНА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА НАЛЕЖНОЇ МОТИВАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА КОНСТИТУЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

МАРКОВ К. А.
ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ПИЛИПИШИН П. Б.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА РЕФЛЕКСІЯ ВИТОКІВ ІНДИВІДУАЛІЗМУ В АНТИЧНІЙ КЛАСИЦІ

ПОГОСЯН М. А.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ, ПРАВОЗАХИСНИХ ТА СУДОВИХ ОРГАНІВ»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

ТОКАРСЬКА А. С., БАЛИНСЬКА О. М.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАВНИКА / ПРАВООХОРОНЦЯ

ФЕДОРЕНКО В. Л.
СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ГЕНЕЗИС

ЦИВІЛІСТИКА

БОРОВСЬКА І. А.
ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ГРАМАЦКИЙ Э. М.
ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

ЗУБАНИЧ О. В.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПІКЛУВАННЯ (ПАТРОНАТНОГО ПІКЛУВАННЯ) НАД ДІТЬМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ІВАНЮТА Н. В.
ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

КРИВОШЕЇНА І. В., ВИШНЕВСЬКИЙ Т. С.
ВИДІЛЕНІ ЗАЯВКИ ПІД ЧАС ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ): ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

МАКОВЕЦЬКА В. В.
НАЙКРАЩІ ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ ЯК ЧИННИК НАЛЕЖНОГО БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ МАЛОЛІТНІХ ОСІБ

ХОДИКО Ю. Є.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ЄМЕЦЬ Л. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

КОНИЧЕНКО О. М.
ВІДЕО- ТА АУДІОФІКСАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПАНАСЮК В. М.
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГУБСЬКА О. А.
СПЕЦИФІКА ЗМІСТУ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ

КАРПУШОВА О. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕБІГУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ІЗ СУДДЯМИ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

КОРНЄВА П. М.
СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

РУДЯК В. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

СОРОКА О. П.
НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ ЯК ПІДСТАВА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т. О., КОЛПАКОВ В. К., САМОЙЛЕНКО Г. В.
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: «КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ» В НОРМАТИВНОМУ ЗАКРІПЛЕННІ ЗАСАД УРЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ В УКРАЇНІ

КРАЙНІЙ П. І., ТОРОНЧУК І. Ж.
СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ЛАВРЕНЮК Ю. Ф.
КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ІНТЕРЕСІВ

МАКУШЕВ П. В., ХРІДОЧКІН А. В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НАСТЮК В. Я., КОРОПАТНІК І. М., КАРЕЛІН В. В.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ В УКРАЇНІ

ПУСТОВІТ Ю. Ю., ЗАПОТОЦЬКА О. В., ТІМАШОВ В. О.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

СЕЛІВАНОВА К. В., КОБРУСЄВА Є. А.
ПОЗАСУДОВИЙ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ) ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

СЛОБОДЕНЮК І. В.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

СУХАНОВ С. А.
ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

СМИЧОК Є. М.
МІСЦЕ СУДОВОЇ ДОКТРИНИ В ДОКТРИНІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА

СУДАРЕНКО О. В.
ПРАВО НА РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ БАНКІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

КАРТАВЦЕВ В. С., ТОМЧУК І. О., ПРИТУЛА С. А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ЛЕНЬ В. В.
ОДНОСТАТЕВІ ВІДНОСИНИ, ШЛЮБИ: ВПЛИВ НА НЕПОВНОЛІТНІХ І ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ

МОКЛЯК В. В.
ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ КОМПЛЕКС ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

МОШНЯГА Л. В., ДІДЮК І. Л., ПРИСЯЧ Н. Д.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЗНАК

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БІЛОУС В. В.
ПРО “MOBILE CRIMINALISTICS” АБО ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СМАРТФОНІВ

БЛАГОДИР А. А., БЛАГОДИР С. М., ЛЯШ А. О.
ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ХАБЛО О. Ю.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ: КОНВЕНЦІЙНІ СТАНДАРТИ ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

ЦИМБАЛ П. В., ФЕДОРЧУК М. А.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РЕЙДЕРСЬКИМИ ЗАХОПЛЕННЯМИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БОЙКО І. С.
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ІДЕЇ П.Є. КАЗАНСЬКОГО

МИХАЙЛІВ М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ПОЛЯКОВ Р. Б.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖНАРОДНИМ АРБІТРАЖЕМ

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

НІКІФОРЕНКО В. С.
ОБЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА РОЗГОРТАННЯ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ: НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»