№3 2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ДЕМЧЕНКО І. С.
ПРИНЦИП СОЛІДАРНОСТІ У КОНТЕКСТІ ДОСТУПУ ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ЗУБКО Г. Ю.
МУЛЬТИПЛІКАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

КІМ К. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В АСПЕКТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЛАБЕНСЬКА Л. Л.
ІНСТИТУТ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ (ВИМОГ): ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЛЕВЧЕНКО А. В.
ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЛЕГКА О. В.
ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УКРАЇНІ

ОЛІЙНИК А. Ю.
ВИДИ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

СІНЬКЕВИЧ О. В.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ФУНКЦІЇ ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (ЕКОНОМІЧНА ТА ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЇ)

ЦИВІЛІСТИКА

ГАБРІАДЗЕ М. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КУНИЦЬКИЙ Є. В.
МИРОВА УГОДА ЯК ФОРМА ПРИМИРЕННЯ СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СМІТЮХ А. В.
ЩОДО УЗУФРУКТУ КОРПОРАТИВНИХ ПАЇВ (ЧАСТОК, АКЦІЙ)

ЦИБУЛЯК-КУСТЕВИЧ А. С.
ВЕКТОРИ СУДОВОГО РЕФОРМУВАННЯ (ОЧИМА ТЕОРЕТИКІВ І ПРАКТИКІВ)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КРАВЧЕНКО Т. С.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БУРЛАКА О. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДИТИНСТВА, МАТЕРИНСТВА ТА БАТЬКІВСТВА В УКРАЇНІ

РИМ О. М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ШУМНА Л. П., ОГОРОДНИК О. Г., ОГОРОДНИК О. О., ЗАЛІСЬКА Ю. В., СІКУН А. М.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРТЕМЕНКО А. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПО УТРИМАННЮ ТА ВИХОВАННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ЇХ БАТЬКАМИ (ІНШИМИ ЗАКОННИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ)

БІЛОБРОВА Т. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ОРГАНАМИ КІБЕРПОЛІЦІЇ

GRECHANA S. I.
FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

DZHEMLIKHANOV T. H.
APPLICATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATIONS FOR CUSTOMS CLEARANCE ON CERTAIN TYPES OF SEA TRANSPORT

ДУБОВ С. М.
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОВБАС І. В.
«ОБОВ’ЯЗКОВІ» СУБ’ЄКТИ НАГОРОДНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КОРНІЄНКО М. В.
КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

МЕЙКО О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНИХ СТРУКТУР ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ПЕРУН Т. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СУХАНОВ С. А.
СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЯКОВЛЄВ П. О.
ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМІЄЦЬ П. В.
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ВТРАТИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ: РИЗИКИ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ПОДАТКОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

ОЛЕНДЕР І. Я.
ПРАВИЛА УНИКНЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БОГАТИРЬОВА О. І., КОЛОДЧИНА А. Л.
ДЕЯКІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНОГО З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ НИМ НОВОГО ЗЛОЧИНУ У ВИПРАВНІЙ КОЛОНІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГРИШКО І. К.
ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

ПАСЬКО О. М.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГОДЖЕК Я. С.
НОРМАТИВНІ ГАРАНТІЇ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

ГОЖІЙ І. О., ТОФАН А. О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

ПОПОВ В. М., БОГАТОВ О. І.
МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО І МІЛІТАРИЗАЦІЯ КОСМОСУ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

ТІЩЕНКО В. В.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ

БІЛОШИЦЬКА Н. М.
АКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПЛОХИЙ В. М.
ТЕХНОГЕННІ ВІДХОДИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

CТЕЦЬ О. М.
ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

СМИЧОК Є. М.
ТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СТАТИЧНІСТЬ ТА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ СУДОВИХ ДОКТРИН ІЗ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»