№2-2 2017

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БЕРНАЗЮК І. М.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ АКТІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

БІЛАН С. В.
ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ: ІСТОРИЧНО-КОНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РАННІХ ФОРМ РЕФЕРЕНДУМУ

ГРИНДЕЙ Л. М.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УКРАЇНІ

КАЧИНСЬКА М. О.
ҐЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО

КЛАДЧЕНКО А. О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІЗ ПРОТИДІЇ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

ОМАРОВА А. А.
РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ АКТУ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

УШАКОВА М. В.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

ЦИВІЛІСТИКА

BИПPИЦЬКИЙ A. О.
СЛІДЧИЙ АБО ЗМАГАЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС У КОНТЕКСТІ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ

ІВАЩЕНКО В. А.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ, ВИНАХОДІВ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ У СРСР ТА УРСР У 1959–1973 рр.

СВЕРДЛІЧЕНКО В. П.
МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО АБО ВОЄННОГО СТАНУ

ТАРАНЕНКО О. М.
ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КОРОТАШ Я. О.
ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЛУГА Ю. М., ШЕВЧЕНКО В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

ШИШЛЮК В. Р.
ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

КОНДРАТЮК Т. М.
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГУДКОВ Д. В.
НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

КАРПУНЦОВ В. В.
РЕФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ЛІСОВСЬКА Д. А.
КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

РАДЧУК А. А.
ПРЕДМЕТ І МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ

САВЧУК Р. М.
ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВІДВІД ПЕРЕКЛАДАЧА – УЧАСНИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

СІРЕНКО Д. О.
ПРИВАТНІ ДЕТЕКТИВНІ (РОЗШУКОВІ) ЗАХОДИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

УЛОЖЕНКО В. М.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УЛЬЯНОВСЬКА О. В.
ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

УСТИМЕНКО Є. В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ САНКЦІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

ХАБАРОВА Т. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ, ВЧИНЕНІ ВІЙСЬКОВИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

ЧОРНОУС А. Г.
НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ПРАВОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ШЕВЧЕНКО Т. В.
ЕКСТРЕМАЛЬНІ УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ГАРАНТУВАННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ЯВДОКИМЕНКО Д.М.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СПОРУ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ДАНЧЕНКО К. М.
ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ МЕТИ ПОКАРАННЯ

НІКІТІНА А. О.
СТРОКИ В ІНСТИТУТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ

ПОЛІЩУК А. О.
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ Й ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ

СЕНЬ І. З.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АНДРЕЙКО Ю. О.
ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

КАХНОВЕЦЬ С. О.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА МЕЖІ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА

КОТЛУБАЄВА К. С.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОКАЗАНЬ

МУЗИЧЕНКО Т. О.
ОСКАРЖЕННЯ АРЕШТУ МАЙНА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ГАРАНТІЯ

ПОЛІЩУК С. М.
МЕХАНІЗМИ ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЙ ЩОДО МАЙНА, НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ, ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА АБО МАЙНА, ЯКЕ ОПИСАНЕ ЧИ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ

СТОЛІТНІЙ А. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЕГМЕНТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БУГАЙ М. В.
ДОВГОСТРОКОВI ПЕРСПЕКТИВИ СПIВПРАЦI УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

КАМЫШАНСКИЙ М. М.
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ОРГАНОВ

НУРУЛЛАЄВ І. С.
ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

КОЛПАКОВ В. К.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МАКСИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЛИСЬКОВА НА ТЕМУ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОТЕРЕЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ»

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»