№6-1 2016

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

МОРОЗЮК С. М.
СУТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ МЕХАНІЗМАМ

НАЛИВАЙКО Л. Р., РОМАНОВ М. Ю.
ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

ПАНЬКОВА Л. О.
ПРО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕРТИШНИК В. М.
ПРИНЦИПИ ПРАВА ТА СТРАТЕГІЯ І ПРАКТИКА СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

ХРОМЕЙ В. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДДЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ПРАЦЮ

ЦИВІЛІСТИКА

КОХАН Г. Л.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МЕДІАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО МЕДІАЦІЮ В УКРАЇНІ

МІКУЛІНА М. М.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

НОВІКОВА Н. А.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СВІДКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ХОДЄЄВА Н. В.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я

ЯРОЦЬКИЙ В. Л.
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХУВАННЯ ПРАВОВОГО ТИТУЛУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ІВАНЮТА Н. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДІЇ ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В ЧАСІ

КОВЕРЗНЕВ В. О.
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ, СТРУКТУРА Й ЗАВДАННЯ МІЖНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСУ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИБАНЬ М. П.
НЕОБҐРУНТОВАНА ВІДМОВА В ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ЯК ВИЯВ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ

ЗІНОВАТНА І. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ЧАС ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ТКАЧЕНКО О. М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕДНИЙ О. І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ГАЛУНЬКО В. М.
ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧИХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

ГЛУХОВЕРЯ В. А.
ПИТАННЯ МЕТИ Й ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ

ДЕНИСОВА А. В.
ДІАЛЕКТИКА Й СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

КАРЕЛІН В. В.
ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ЛУКОМСЬКИЙ А. О., РИБІЦЬКИЙ С. Б.
ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

МАЗУРИК С. В.
 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

НЕГОДЧЕНКО В. О.
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПИРОЖКОВА Ю. В.
ВИХОВНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СУЧАСНА ПЕРЕОЦІНКА ЦІННІСНОГО ЗМІСТУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЛУЗЕВОГО ПРЕДМЕТА

ХРЯПИНСЬКИЙ А. П.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ГОРНОСТАЙ А. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА ПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ Й РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАМАХ НА ЗЛОЧИН

ШЕВЧЕНКО Т. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АЛЄКСЄЙЧУК В. І.
КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (МІСЦЕ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИКИ)

ЗАБАРНИЙ М. М.
ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПРАВОВА НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ СУБ’ЄКТИВНА ДОЦІЛЬНІСТЬ

ЗАТЕНАЦЬКИЙ Д. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ, СПРЯМОВАНИХ НА АКТУАЛІЗАЦІЮ ІДЕАЛЬНИХ СЛІДІВ

ЛАТИШ К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ «РАДИКАЛ» ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВАНДАЛІЗМУ

ЛІТВІНОВ В. І., САЧКО О. В.
УГОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

СЕМЕНОГОВ В. В.
ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЄЛЄАЗАРОВ О. П.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ МОРСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КОЛЬДРУС І. В.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІМУНІТЕТУ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

NEHODCHENKO O. V., GALABURDA N.
SOME PROBLEMS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW

РЕЦЕНЗІЇ

КОЛПАКОВ В. К.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ФАТХУТДІНОВА ВАСИЛЯ ГАЙНУЛОВИЧА «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ»

МОСЬОНДЗ С. О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Є. О. ЛЕГЕЗИ «ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА»

ТОРЯНИК В. М.
ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ

Copyright © 2004-2021. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»