№1-2 2016

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

АРТЕМЧУК Д.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДІЛУ ВЛАДИ: БАЗОВІ МОДЕЛІ

ВАСИЛЬЄВ С.В.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  У 2-й ПОЛОВИНІ ХІХ ст. – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

ДОБРЕНЬКА Н.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА,  ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ЖУКОВА А.В.
ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ  СТАНОВЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОМЕЛЯН С.Б.
ЗАБEЗПEЧEННЯ НEЗАЛEЖНОCТI КОНCТИТУЦIЙНОГО  ПРАВОСУДДЯ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ДEРЖАВАХ IЗ ЄВРОПEЙCЬКОЮ МОДEЛЛЮ  КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

ШУП’ЯНА М.Ю.
РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  В УКРАЇНІ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ЯРОШЕНКО М.О.
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ  ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

ЦИВІЛІСТИКА

ІЛЬЮЩЕНКОВА К.О.
ТЕНДЕНЦІЇ І ЮРИДИЧНІ МОДЕЛІ  ДОНОРСТВА КРОВІ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ:  ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

РЯБЧЕНКО Ю.Ю.
ДО ПИТАННЯ РОЛІ СУДУ У ВСТАНОВЛЕННІ ОБСТАВИН  У СПРАВАХ ЗА ПОЗОВАМИ НА ЗАХИСТ ПРАВ НЕВИЗНАЧЕНОГО КОЛА ОСІБ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАЙТАНСЬКИЙ О.С.
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОЛОДІ

ТЕЛИЧКО О.А.
АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА  ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ МОЛОДІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ГУЩА К.О.
ПОСТАНОВА «ПРО ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ» 1990 РОКУ:  ПОЧАТОК РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНДРУЩЕНКО І.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛИТТЯ  І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС  (ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ТА НЕДОЛІКИ)

БАРІН О.Р.
ПРИНЦИП ВИЗНАЧЕНОСТІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ  ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ,  ЩО МАЄ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

МАКОГОНЮК Ю.Ю.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА  НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

ШЕСТАК В.С.
ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ  В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ВИКЛИКІВ ЧАСУ  (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

МОРОЗ Д.О.
ВИЯВЛЕННЯ «ПОДАТКОВИХ ЯМ» ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ:  ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА

РУСНАК Ю.І.
ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ЧИННИКІВ  НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

САРАНА С.В.
ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ: СПІВВІДНОШЕННЯ  З ІНШИМИ ПОДАТКОВИМИ РЕЖИМАМИ

ФІЩЕНКО Л.М.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА  ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ)

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БЕРДНІК І.В., ПОГРЕБНЯК С.В.
ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ НОВОГО ЧАСУ

ЛЕНСЬКА Л.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГРАБЕЖУ  ЯК СУСПІЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО ЯВИЩА

ЛОСИЧ С.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ,  ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 324 КК УКРАЇНИ

ПАВЛИШИН К.О.
ВІКТИМНА ПОВЕДІНКА ЖЕРТВ КРАДІЖОК,  ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

ПІДВИСОЦЬКИЙ Р.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНИХ  ТА ПЕРСОНАЛУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БОБЕЧКО Н.Р.
СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РІШЕНЬ СУДУ  АПЕЛЯЦІЙНОЇ ТА КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ  У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

КОРОЛЬОВ В.О.
СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДПСУ  ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ  ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

МИРОНОВ А.М.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ  ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СЛЮСАРЧУК Х.Р.
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ  «СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ» ТА «СТАНДАРТИ ПЕРЕКОНАННЯ»

СТОЛІТНІЙ А.В., КАЛАНЧА І.Г.
ДОКУМЕНТИ РЕАГУВАННЯ  ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»

ЦИМБАЛІСТЕНКО О.О.
ПРОКУРОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНУ  ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ЮРЧЕНКО А.М.
ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ  ПІДРОЗДІЛАМИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БУРЯК С.І.
UKRAINIAN LEGISLATION ADAPTATION IN SPHERE OF JOINT-COMPANIES REGULATION ACCORDING TO RULES OF EUROPEAN LAW

ГРИЩЕНКО І.В.
ПРАВОВА ОСНОВА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ МІЖ УКРАЇНОЮ І МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ГУТНИК В.В.
ПРАВО НА ЗАХИСТ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБРАНОГО ЗАХИСНИКА  У МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДАХ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕЦЕНЗІЇ

ДУДОРОВ О.О.
ІНСТИТУТ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ  У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Copyright © 2004-2021. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»