№1-1 2016

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

АНДРІЄВСЬКА О.В.
ФОРМАЛЬНІ ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

БАЙРАЧНА Л.К.
ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ЯК ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

БІЛЕЦЬКА А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СУДДІВ

ДЕМ’ЯНЕНКО І.В.
ПРОБЛЕМИ НАВАНТАЖЕННЯ НА МІСЦЕВІ ЗАГАЛЬНІ СУДИ ЯК ОСНОВНУ ЛАНКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

НЕСТЕРОВИЧ В.Ф.
ПОСТМОДЕРНІ НОРМАТИВНІ ПІДХОДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ПОДКОВЕНКО Т.О.
СТАНДАРТИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДУ ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

СЛОБОДЯНИК Т.М.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ДЖЕРЕЛА МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТОРЯНИК В.М., СІТАЛО А.І.
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ А. ШОПЕНГАУЕРА НА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ЦИВІЛІСТИКА

ВАЛІГУРА К.Ю.
«МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА» ЯК ОЦІНОЧНА КАТЕГОРІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ДРОГОЗЮК К.Б.
СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

КОВАЛЬЧУК А.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ЗА ПРАВОМ НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ У СПАДЩИНІ

ЛУЗАН Т.Л.
СПЕЦИФІКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, У СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

МЕЛЬНИК Я.Я.
РЕЖИМ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЙОГО ДОКТРИНА ЯК ПРАВОВА МАТЕРІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

НІМАК М.О.
СПЕЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ В СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ШЛЮБНИХ ПРАВОВІДНОСИН

САМІЛИК Л.О., КОРБУТ Л.П.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СУБ’ЄКТ ПРАВА», «ОСОБА», «СУБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН», «УЧАСНИК ВІДНОСИН»

ЮРКЕВИЧ Ю.М.
КОМАНДИТНІ ТОВАРИСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ГРУДНИЦЬКИЙ В.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ

ПАНЬКОВА Л.О.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОСОВ І.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ТРУДОВІ СПОРИ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

СИДОРЕНКО А.С.
ОБ’ЄКТИВНІ ПІДСТАВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЛЮБЧИЧ А.М.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕДУРНИХ НОРМ В АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГЛУХОВЕРЯ В.А.
ОКРЕМІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ДЕМБІЦЬКА С.Л.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС ЯК ВИД ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ

ДУБАС Т.В.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

ЗБІНСЬКИЙ Є.Ф.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОДАТКОВОЇ ТАЄМНИЦІ УКРАЇНИ: ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ

КАЙДАШЕВ Р.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КОРОЛЬОВ Ю.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КООРДИНАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ

КОСТЕНКО О.В.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У РОБОТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

ЛЕВЧЕНКО О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ ЯК СУБ’ЄКТА НАДАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

СІРЕНКО А.М.
СТАДІЇ УКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ

УСТИМЕНКО Є.В.
ПРИНЦИП АДЕКВАТНОСТІ В ЗАСТОСУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ САНКЦІЙ

ЧЕНШОВА Н.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ Й ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БОГАТИРЬОВ І.Г.
ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

ЛОМАКІНА А.А.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ЛЕНЬ В.В., ОЛІЙНИКОВ Г.В.
НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ТА ПРИСТРОЇВ, ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ

ЧЕРКАШИН С.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ПРОДАНИК І.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНИХ ГРУП ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЗЛОЧИНІВ: НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

ТРИБУНА ЗАРУБІЖНОГО ВЧЕНОГО

БАРДАШЕВИЧ Я.В.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПЕРИОДОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА ЖИЗНЬ

Copyright © 2004-2021. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»