Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

АНДРЕЙЧЕНКО С.С.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАЗОВОГО ПРАВИЛА ПРО АТРИБУЦІЮ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ПРАКТИЦІ

ЗАМУЛА А.Ю.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТОРТУР (КАТУВАНЬ) У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ПОПКО Є.В., ФЕДОРОВА А.Л.
ПРАВОВА ПРИРОДА АКТІВ ЧАСТКОВИХ СТРУКТУР РАДИ ЄВРОПИ

ПРИСТУПЛЮК В.Л.
ВІРОСПОВІДАННЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ФАТХУТДІНОВ В.Г.
РОЛЬ ОЦІНКИ У ФОРМУВАННІ СИМУЛЯКРІВ І ПРОВАДЖЕННІ СИМУЛЯТИВНОЇ ПРАКТИКИ В ДІЙСНІСТЬ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ФЕДИНА Д.І.
СУДОВА ВЛАДА ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

ШВАРЦЕВА М.І.
ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З БОКУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ

ЯНАКАЄВА К.М.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ САНКЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 

ЦИВІЛІСТИКА, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

 

БУЛАТ Є.А.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОХОРОНИ ДЕЯКИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

БУТРИН-БОКА Н.С.
ЮРИДИЧНА ОСОБА КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ (КОРПОРАЦІЯ) – УЧАСНИК КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ІВАНЮТА Н.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ПОКОРА І.Є.
НОВИЙ РЕЖИМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КОМПРОМІСУ: ДОСЯГНЕННЯ, НЕДОЛІКИ ТА ОЧІКУВАННЯ

СТАДНИК К.О.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ПРОЦЕСІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ: ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ

СТАСІВ Н.С.
ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

ТУР О.Т.
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ЧУРПІТА Г.В.
ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПІДСУДНІСТЬ СІМЕЙНИХ СПРАВ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В ПОРЯДКУ НЕПОЗОВНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ЯВОР О.А.
ЮРИДИЧНІ АКТИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ЗОЛОТУХІНА Л.О.
ЩОДО ФОРМ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ІГНАТЕНКО О.П.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЗГІДНО З НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»

ТРЮХАН О.А.
ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ: НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ, ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

ЩУКІН О.С.
ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП МЕДІАЦІЇ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

 

БОРОВИЦЬКА А.Г.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ КАДАСТРОВОЇ СПРАВИ ЩОДО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ

ІГНАТЕНКО І.В.
ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОЛКАЧЕНКО О.В.
ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

ШЕВЧЕНКО Я.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

БОНДАРЕНКО К.В.
ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРОЮ

БУНЕЧКО В.І.
ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОЦЕСУ

ЄРКО Г.Г.
ПОРЯДОК НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ЖАРИЙ О.К.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЖЕЛТОБРЮХ І.Л.
СУБ’ЄКТИ РОЗСУДУ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННІ

П’ЯТКОВ П.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АСПЕКТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ТУРКОВА О.К.
СЕРВІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ

ЧЕРВЯКОВ О.І.
ЩОДО СПЕЦИФІКИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ШАЛЬКІН О.В.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ

ШОПТЕНКО С.С.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

БІЛОКІНЬ Р.М.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

БІЛОУС В.В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ КРИМІНАЛІСТИКИ

ІГНАТЕНКО А.П.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ПОЗА СФЕРОЮ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»

ЧЕРНІЄНКО А.О.
ТЯЖКА ХВОРОБА ЗАСУДЖЕНОГО, ЯКА ПЕРЕШКОДЖАЄ ВІДБУВАННЮ ПОКАРАННЯ, ЯК ПІДСТАВА ВІДСТРОЧКИ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ

ЩАСНА А.Е.
МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»