Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

КЕМЕНЯШ Р.Ю.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ФІКСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ, ЕКОНОМІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЧИ КОНСТИТУЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК СФЕРА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

МЕЛЬНИЧУК Н.С.
ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ СКАСУВАННЯ КРІПОСНОГО ПРАВА В ГАЛИЧИНІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ (ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

РАДЧЕНКО А.Ю.
ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

СМІЛИК А.С.
ДІАЛЕКТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СВОБОДА» ТА «ПРАВО»

 

ЦИВІЛІСТИКА, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

 

КОЗАЧУК Н.О.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕНТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

КОЛОСОВ Р.В.
ЗАВДАТОК І АВАНС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

КРАВЧЕНКО М.Г.
СУДОВИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ СПАДКОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

КУЛИК М.М.
ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СТРУКТУРІ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ЛІСОВА Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АНДЕРРАЙТЕРА ЯК ТОРГІВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

МЕЛЬНИК Ю.О., МЕЛЬНИК М.Б.
ОНТОЛОГІЯ ОЦІННИХ ПОНЯТЬ І ЇХНЄ МІСЦЕ В СТРУКТУРІ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ПEТPEЧEНКO С.А.
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ Й СУЧАСНІСТЬ

РАБОТИНСЬКА В.О.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

РОЖОК Л.П.
ПОНЯТТЯ «ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ» ТА ЇХ МІСЦЕ В ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТАХ СУДУ

СИДОРЧУК А.О.
ПИТАННЯ ДОНОРСТВА КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ

СЛАБОШПИЦЬКА У.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СВІДОЦТВА ПРО СПАДКУВАННЯ

 

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

МЕДВІДЬ А.О.
ПРАВО БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ НА ДОДАТКОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

НОВІКОВ Д.О.
ПРАЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВИСНОВКИ ДЛЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

 

МЕНІВ О.І.
СПІВІСНУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ТА ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР: ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

МІКУЛІН Д.М.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ДОВГОСТРОКОВОГО ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

ЛЕВЧИШИНА О.Л.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ

МАКОВСЬКА О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

МАЛІМОН В.І., ДІВНИЧ В.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Й МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

МЕХ Ю.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ: НОМІНАЛЬНІ ДЕФІНІЦІЇ

МИКИТЕНКО Є.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД

ПАВЛОВ Д.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

ПОЛІТИЛО В.Я.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

РЕШОТА В.В.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ ПРО КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

СЕЛЕЗЕНЬ П.О.
КОНЦЕПЦІЯ НАЛЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

СКВОРЦОВ С.І.
КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ІЗ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: РОЗВИТОК І ГЕНЕЗИС

КУЗЬМЕНКО О.В., СОКУРЕНКО В.В.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗМЕЖУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОНЯТЬ «ВОЄННА ПОЛІТИКА» Й «ОБОРОНА УКРАЇНИ»

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

КУРМАН О.В.
ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ, ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ

НІКОЛАЄНКО Т.Б.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЗАКІВ І ВІЙСЬКОВОЇ СТАРШИНИ ЗА ЗВИЧАЄВИМ ПРАВОМ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ СЕРЕДИНИ ХVІ СТ. – СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.

РЕПЕШКО П.І.
ТЕРОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

САВКО І.І.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА, СПРЯМОВАНОГО НА ПРОТИДІЮ ЗЛОЧИНАМ, УЧИНЮВАНИМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

СИРОТЮК О.В.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАОХОЧЕННЯ

СІЛКОВА А.О.
ЗВІЛЬНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

МАКАРОВ М.А.
ОСКАРЖЕННЯ СЛІДЧОМУ СУДДІ РІШЕННЯ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА ПРО ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ПАНОВА А.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ВІД НЕГЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЙОГО КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СЕНЧЕНКО Н.М.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

ПОЛТОРАК С.Т.
РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ «ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА, КРИМІНАЛІСТИЧНА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА»

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»