Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

КИНДЮК Б.В.
КАРПАТСЬКА КОНВЕНЦІЯ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

КУРАКІН О.М.
КАТЕГОРІЯ ПРАВОВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАРУБА В.М.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА НАТАЛІВКИ

ЗАВОРОТЧЕНКО Т.М.
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

БУКАЧ В.В.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

ГУСЕЙНОВ Э.Э.
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ В ЗДОРОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

НЕГОДЧЕНКО О.В.
МЕДИЧНА ТА ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦІ ЯК ГАРАНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРИВАТНОСТІ

КОЛОМОЕЦ Т.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕСУРСА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ (ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО КОДИФИКАЦИОННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА)

ЗОЗУЛЯ І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

БОНДАР О.Г.
ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ МІНАГРОПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

ЩЕРБІНА А.О., МАКУШЕВ П.В.
ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

ЛЕОНОВА О.В.
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

ВІХЛЯЄВ М.Ю.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

СКВІРСЬКИЙ І.О.
НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

ГЕРМАНЮК М.О., САФРОНОВА Є.М.
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЩЕРБИНА Є.М.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГРОМАДСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

КУКУРУДЗ Р.О., БОКША В.О.
ПОСИЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ АБО ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, ОБОВ’ЯЗКІВ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

БІЛИК В.О.
КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ УКРАЇНИ

ДАБІЖУК В.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЕКСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗЕЛЕНІНА С.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

КОЗЬЯКОВ І.М.
ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧИЙ НАГЛЯД: РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМУВАННЯ

ШАПТАЛА C.М.
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА

ОСТРІВНА Л.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

МАРЧУК М.П.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМООВЛЕННЯ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

СВІТЛИЧНИЙ О.О.
НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД РОЗПУСНИХ ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

ТАРАСОВА О.В.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ НЕЗАКОННИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЧУС О.В.
ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРИВЛАСНЕННЯ ОСОБОЮ ЗНАЙДЕНОГО АБО ЧУЖОВОГО МАЙНА, ЩО ВИПАДКОВО ОПИНИЛОСЯ У НЕЇ

МАНЬКОВСЬКИЙ Л.К.
МІСЦЕ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, У ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАДАХ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

УВАРОВ В.Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МАКАРЕНКО Є.І.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДОЗРЮВАНИХ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

САЧКО О.В.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНУ

ДОБРОВОЛЬСЬКА О.Г.
ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО КПК УКРАЇНИ

МИХАЙЛОВА Н.В.
ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

ОДИНЦОВА І.М.
ПРАВО НА ЗАХИСТ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

БЕЗРУКАВА А.Ф.
ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ

КИРПА С.С.
ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИМ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»