Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

БОНЯК В.О.
МЕТОДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА

ВЕДЄРНІКОВ Ю.А.
ЗАКОНОДАВЧА ДЕФІНІЦІЯ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

ЗАВГОРОДНІЙ В.А., АЗАРОВ А.Д.
ВИБОРИ ДО ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

КОРНІЄНКО М.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ЄС ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

НОСЕНКО О.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС І НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ХРИСТОВА Ю.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОКРЕМІ ГРУПОВІ ЗЛОЧИНИ

ГРАБИЛЬНІКОВА О.А.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВИБОРЦІВ В УКРАЇНІ

ЗЕЙНАЛОВ М.Г.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

ЗУЄВ Р.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВНИЧИХ КАТЕГОРІЙ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», «ОХОРОНА» І «ЗАХИСТ» У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

СИТНИК Ю.М.
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

СЬОХ К.Я.
ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТОМАШ Л.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

KУЛИЕВ И.О., ХАЛИЛОВ З.З.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

МУСТАФАЕВА А.И.
ФОРМИРОВАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О БИОЭТИКЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИОННАЯ ПРАКТИКА

РУСТАМЗАДЕ А.Х.
АНАЛИЗ СУДОПРОИЗВОДСТВА, СВЯЗАННЫЙ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖАЛОБАМИ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

ЦИВІЛІСТИКА. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

БАРАХТЯН Н.В.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЖЕРНАКОВ М.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: РОЗВИТОК І СУЧАСНІСТЬ

ЗОЛОТУХІНА Л.О.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР І ТРУДОВА УГОДА: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК О.А.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.О.
ЕЛЕКТРОННА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ЧАБАНЕНКО М.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ АГРАРНОГО ПРАВА

БОЙЧУК Т.В.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ГАРАНТУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

УРАЛОВА Ю.П.
ЩОДО УМОВ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ АСИСТАНС

ШКИЛЄВА Н.В.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕРУХОМОСТІ НА МЕЖІ БЮДЖЕТНОГО ТА ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЭЙВАЗОВА С.А.
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЫ И ПООЩРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

МІНКА Т.П.
ОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ

МИРОНЮК Р.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

ОЛІЙНИК О.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

СТРЕЛЬЧЕНКО О.Г.
СПЕЦИФІКА ПРОСТУПКУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДЕЛІКТУ

БЄЛІК В.О.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ

ОРЄХОВ О.І.
ПЕРЕГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ТЕРЕНТЬЄВА О.К.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

ЧУПРИНА Г.В.
ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ З ПРИВОДУ ПРИМУСОВОГО ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БАЙДА А.О.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННУ ФАРМАЦЕВТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

БЛАГА А.Б.
ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

БОГАТИРЬОВА О.І.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВИЛА ПРОБАЦІЇ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДЯЧКІН О.П.
ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ: СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ І КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

КИРИЧЕНКО О.В.
ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ОЛІЙНИЧУК Р.П.
ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК» У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ШЕВЧЕНКО О.А.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ЯК ОДИН ІЗ ПРИОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ІВАНЕНКО Ю.Л.
БРОДЯЖНИЦТВО ЯК МАРГІНАЛЬНЕ СОЦІАЛЬНО НЕГАТИВНЕ ЯВИЩЕ У СУСПІЛЬСТВІ

ОВЧАРИК Н.О.
ОСОБА КОРИСЛИВОГО ЗЛОЧИНЦЯ У СИСТЕМІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКРАДЕНЬ ЧУЖОГО МАЙНА З АВТОМОБІЛІВ

ПОПОВИЧ О.В.
РОЛЬ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ В ҐЕНЕЗІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

СТАСЕНКО В.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВУЛИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ТЕРЕЩУК С.С.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ч. 4 ст. 309 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНОЇ НОРМИ)

ШАБЛИСТА О.О.
ВИТОКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

ТЕРТИШНИК В.М., СОЛНИШКІНА Н.С.
СУД ПРИСЯЖНИХ: СУТЬ ІДЕЇ ТА ЇЇ МІМІКРІЯ ПРИ РЕФОРМУВАННІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

УВАРОВ В.Г.
ПРОБЛЕМИ ПІДСТАВ ЗАТРИМАННЯ ТА ВЗЯТТЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ВАРТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

ЄФІМОВ М.М.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА

ПАШАЗАДЕ М.А.
НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ О ПОНЯТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

РИБ’ЯНЕЦЬ С.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ ЗА ЗЛОЧИНАМИ КВАЛІФІКОВАНИМИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТ. 259 КК УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

НЕЖЕНЕЦЬ Е.В.
ОСНОВНI ТЕНДЕНЦII РОЗВИТКУ ТРАДИЦIЙНИХ ЗАСОБIВ НАВЧАННЯ IНОЗЕМНIЙ МОВI СТУДЕНТIВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ IНФОРМАЦІЙНО-КОМУНIКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

СКРЯБІН О.М.
МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»