№3/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БОНДАР І. В.
АДВОКАТСЬКА ЕТИКА ТА РЕПУТАЦІЯ

ВОДЯННІКОВ О. Ю.
КОМПЕТЕНЦІЯ СУДІВ СИСТЕМИ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ

КИРИЧЕНКО Ю. В., НАЗАРЕНКО П. Г.
КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

КМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Х. І.
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

ЛОТЮК О. С., УРДА В. М.
ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНИХ ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ

МАКАРЕНКОВ О. Л.
ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ДОБРИХ ЧЕСНОТ В ОБРАЗІ УКРАЇНЦІВ ЯК УМОВА ЇХНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

МИКИТЮК С. В.
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ФАЛЬКОВСЬКИЙ А. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ФУНТОКІНА Н. В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

SHAMARA O. V., KOMASHKO V. V.
SYSTEM OF BODIES COMBATING ORGANIZED CRIME OF UKRAINE: PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

ЦИВІЛІСТИКА

БОЙЧУК Р. В.
ОЦІНКА ОФІЦІЙНИХ ТА НЕОФІЦІЙНИХ ПИСЬМОВИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ВЕРЕНКІОТОВА О. В., ПЕТРОВСЬКИЙ А. В., ЯКИМЕЦЬ О. І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

КИРИЧЕНКО В. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

КУЦИК К. В.
ПІДСТАВИ НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ЛАЛЕНКОВ С. М.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ

НАУМЕНКО М. В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПОСТРАЖДАЛИХ ОСІБ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

ORESHYCH V. V.
TO THE QUESTION OF LEGAL PERSONALITY OF THE PHENOMENON OF VIRTUAL (DIGITAL) PERSONALITY IN THE UNDERSTANDING OF CIVIL LAW

ПАК О. В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОНЛАЙН ТРЕНУВАНЬ

РУДАКОВ Д. І.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ

СОЦЬКА А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПІКИ НАД МАЙНОМ ПОВНОЛІТНІХ НЕДІЄЗДАТНИХ ОСІБ ТА ОСІБ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКИХ ОБМЕЖЕНА

ХОДЄЄВА Н. В.
СПЕЦИФІКА СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ У ПЕРЕДДОГОВІРНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПЕРЕД ПАЦІЄНТОМ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ВЕРЕЩАГІНА К. А.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ОПИНИЛИСЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЛІСОВА Т. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГОРДІЙЧУК М. В., КОТЕНКО Н. М.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ШТРАФ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

ГУРЖІЙ Т. О., БРОДА А. Ю., МУШЕНОК С. І.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ЗДІЙСНЕННЮ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ХАРЧУВАННЯ

ЗАЙКІНА Г. М.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЗИМЕНКО О. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ В УКРАЇНІ ТА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СОЛТИСІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ІЛ’ЮК Д. Д.
ВЗАЄМОДІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

КВАКУША А. С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ТАРИФІВ НА ВАНТАЖНІ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

КУЗЬМІН Д. В., ЛЕМІШ Н. О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ ПРО ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0

ЛУПУ Ю. Д.
ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ПІДСТАВА ВІДСТУПУ ВІД ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

МАТЧУК С. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ОРГАНАМИ І ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

ОЛІЙНИК А. Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

РУДЕНКО М. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

РУСНАК Ю. І., ПРИПОЛОВА Л. І.
ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ ДОПОМОГИ ОЗБРОЄННЯМ І ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ

ТИТИКАЛО Р. С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

YATSUBA V. V.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE CATEGORY “PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDINGS”

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ГЛАДКОВСЬКИЙ М. О.
ТЛУМАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ОЗНАК СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З УРАХУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КОМПЛЄКТОВА Т. О.
КРАДІЖКА ТА ЇЇ ВИДИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ПОЛІЙОВСЬКА М. Т.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ «ПРАЦІВНИК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ»

ТКАЧЕНКО П. І., ТКАЧЕНКО А. О., КОВАЛЬЧУК Д. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ, ЯКА ВЧИНЯЄТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ ГРУПОЮ ОСІБ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КУВШИНОВ О. Д.
УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОСВІД США ТА ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ТОРБАС О. О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ФІГУРСЬКИЙ В. М.
СУТЬ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ З ПОГЛЯДУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРОМОВЕНКО К. В., ТИЦЬКА Я. О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

ДРОНОВ В. Ю.
АНАЛІЗ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: НОРМАТИВНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ РАКУРСИ

IVZHENKO D. A.
BUDAPEST MEMORANDUM 1994 – (NON)GUARANTEES FOR UKRAINE

ЯКОВЮК І. В., АБРАМОВ С. Ю., БОРИСЕНКО П. В.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

КОБКО Є. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БОНДАРЧУК О. П.
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ГЛАДІЙ О. В.
ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ОЗНАКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЖАДАН Є. В.
СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

ТИЧИНА Д. М.
СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЕНЕЗА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ

АНОХІН А. М.
СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 124 КУПАП, ІЗ СУМІЖНИМИ ДЕЛІКТАМИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

ГУБАНОВ О. О.
ВИНАГОРОДА ДЛЯ ВИКРИВАЧІВ ЗА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД

НАЗИМКО Є. С., ПОНОМАРЬОВА Т. І.
НЕВИКОНАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРИПИСІВ АБО НЕПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

МАТКОВСЬКИЙ А. А.
ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

АВЕРІНА Е. А.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО НОТАРІАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЖДАН М. Д.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

БОРОДІН І. Л., ХРИСТИНЧЕНКО Н. П., ШИШКА Р. Б.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ

ПОВИДИШ В. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ОБОРОНИ В УКРАЇНІ

ДЕМ’ЯНОВ В. В.
ЩОДО КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

ХОЛЯВКА С. В.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ДОГОВОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

ТИЛЬЧИК В. В., МАТВІЙЧУК В. К.
КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

БУГА В. В.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

LEHEZA Yu. О.
LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE POLLUTION OF MARINE SPACE BY HAZARDOUS WASTE: THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM

КОЛОМОЄЦЬ Т. О., КУРІННИЙ Є. В., ТИТАРЕНКО М. В.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

АБАКІНА-ПІЛЯВСЬКА Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК МОЛОДДЮ

ЧЕРНЯК О. О.
МЕЖІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

БРАНІЦЬКИЙ О. М.
ПОВОДЖЕННЯ З ПЕСТИЦИДАМИ ТА АГРОХІМІКАТАМ В УКРАЇНІ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»