№6/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

САДУЛА Л. М., ХИЖНЯК Т. С., ПІШКОВЦІ Л. В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ОКРЕМОЇ ДУМКИ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ФЕДОРЕНКО В. Л.
КОМІТЕТИ, ТИМЧАСОВІ СПЕЦІАЛЬНІ ТА СЛІДЧІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ

ШЕЛЕВЕР Н. В.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ – ОБОВ’ЯЗКОВА ВИМОГА СУДОВОГО РІШЕННЯ

ЦИВІЛІСТИКА

БЛІНОВА Г. О., ПОТІП М. М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ТАЄМНИЦІ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

КАРПЕНКО Р. В., АЛЕКСАНДРОВА К. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ВСТУПУ У ШЛЮБ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КАРПЕНКО Р. В., ЗИБІНА А. С.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ

КОТЕНКО О. М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

МИХАЙЛІВ М. О.
УСИНОВЛЕНІ ЯК СПАДКОЄМЦІ ЗА ЗАКОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

МОЖАЙКІНА О. С., КОНОНЕЦЬ О. М.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІАТОРІВ

САМОЙЛОВА І. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ САМОПРЕДСТАВНИЦТВА

ЧУПРУН Є. В.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ОВЕРКО Г. Я.
ШТРАФНІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БАЛОГ К. С.
ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВАКАРЮК Л. В.
ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАЙНЯТОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАПОБІГАННЯ ТРУДОВІЙ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ

ЖЕРНАКОВ В. В., СІЛЬЧЕНКО С. О.
РОЛЬ ПРИНЦИПІВ В УТВЕРДЖЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

КОНОПЕЛЬЦЕВА О. О.
ПОЯВА НА РОБОТІ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ ЯК ПІДСТАВА ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ

МИЧКО М. І., ЛАПКІН А. В.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА У ЗВ’ЯЗКУ З ДОСЯГНЕННЯМ 65 РОКІВ У ПЕРІОД ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ

СЄВІДОВА О. В.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

ШАБАНОВ Р. І., НОВІКОВ Д. О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ФЕДЧИШИН Д. В., ІГНАТЕНКО І. В.
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРНАЗЮК Я. О.
ОЗНАКИ ТА ЗМІСТ СУСПІЛЬНОГО (ПУБЛІЧНОГО) ІНТЕРЕСУ, ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ДЕРЖАВНИМИ ІНТЕРЕСАМИ

ВОЛКОВА Л. О.
ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД В УКРАЇНІ

ГРИШКО В. І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ

КОЛІСНИК А. С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КОЧЕРЄВ О. С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РІЧКОВОГО СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ

ЛЕВКІВСЬКА В. М., МАЦЕЛЮХ І. А.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ: КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ОРЕЛ Г. П.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАСМЕДІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ НАСЕЛЕННЯ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

БУГА Г. С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ГОРОДИНСЬКА І. А., ШУЛЬГА Т. М.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ

КОЛОМІЄЦЬ П. В.
ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЙНИМ НОРМАМ В ЧАСТИНІ ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

СОКОЛОВ В. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ЛЕВЧАНОВСЬКИЙ Д. Е.
ПРИЧИНИ НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

ЧЕКАН Н. В.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «МАРГІНАЛЬНІСТЬ» ТА ЇЇ ОЗНАК

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАСАРАБ Н. В.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ РОЗБОЯМ В УКРАЇНІ

БОРОВИК А. В., БОГУШ Л. А.
ПРОБЛЕМА ВЧИНЕННЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ

ГРЕБЕНЬКОВА М. С.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ВІДОБРАЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

КАПУСТІНА М. В.
МЕТОДИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

ЛІНЕНКО С. О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОГОЛОШЕННЯ РОЗШУКУ ПІДОЗРЮВАНОГО

ПАТЮК С. О.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

РИБИЦЬКА О. М.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

СИЗОНЕНКО А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ЮВЕНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

СПІЛЬНИК С. І.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АСІРЯН С. Р., АЛЕКСАНЯН К. А.
GDPR ЯК СТАНДАРТ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ВАРИВОДА О. О.
КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ГУЛЯМ У. Х.
РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ

МЕЛИКОВ Р. Г.
АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ПРИНЦИП РОЗРІЗНЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ

ЯРЕМЧУК В. В.
НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. І. ЛУКАШУКА В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У «КИЇВСЬКИЙ» ПЕРІОД ЙОГО БІОГРАФІЇ (1963–1985)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

МАКУШЕВ П. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

МАСЛОВА Я. І.
СЛІДУВАННЯ ПРИНЦИПАМ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ЧАСТИНІ АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ

ВОВК П. В.
ЗАКРИТЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РЕЖИМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Єпринцев П. С.
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

ТИМЧИШИН А. М.
ВИКОРИСТАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОЛОМОЄЦЬ О. К.
ТИПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

КОБА В. Б.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ Е-КОМЕРЦІЇ

КУЧЕР О. В.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНСТИТУТУ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРЕДМЕТА ТРУДОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

КОВАЛЬ М. П.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ГНОСЕОЛОГІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»