№2-1 2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

АНДРУСИШИН Р. М.
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ, ЇЇ ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

АТАМАНОВА Н. В.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

БОЛДИРЄВ С. В., ЧУБАРЬ С. С.
ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В ЧАСТИНІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: РИЗИКИ, ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ВАСИЛЬЧЕНКО О. П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я УВ’ЯЗНЕНИХ

ГАВРИЛЬЦІВ М. Т.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

ДОЛИНСЬКА М. С.
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

ЖИТИНСЬКИЙ О. В., ТРИХЛІБ К. О.
ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА: СОЦІАЛЬНА VS ЛІБЕРАЛЬНА  

ZABOKRYTSKYI I. І.
THE USE OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL INTERPRETATION METHOD IN THE PRACTICE OF CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE AS A FEATURE OF MODERN CONSTITUTIONALISM TRANSNATIONALIZATION

ІЩЕНКО А. О.
ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: РОЗБІЖНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ

КАФАРСЬКИЙ О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НОРМАТИВНОЇ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

КОНОВЕЙЧУК Х. Б.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

КОСТИЦЬКА І. О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ПАРЛАМЕНТАРІЯ В СУСПІЛЬСТВІ

КРИЖАНОВСЬКА О. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРАВОПОРЯДКУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СУСПІЛЬСТВА

КУЧУК А. М., ПЕКАРЧУК А. В.
СИСТЕМА ПРАВА: НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ

МАКАРЕНКОВ О. Л.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЧАС У СКЛАДІ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ОЛІЙНИК А. Ю.
ПОНЯТТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

ОЛІЙНИК В. С., ОЛІЙНИК В. В., ШУМНИЙ Н. О.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ПЕТРЕНКО Н. О., МАШКОВСЬКА Л. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ПРЯМІЦИН В. Ю., КЛІПАНОВСЬКИЙ А. П.
ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ, ЇЇ ДУХОВНОГО АСПЕКТУ ТА КУЛЬТУРНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

ТИХОМИРОВ Д. О.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ

ТОЛКАЧОВА І. А.,
ТКАЧЕНКО Є. М. СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УКРАЇНОЮ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

ЧОРНА С. З.
ПРИНЦИП САМОСТІЙНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ШЕШКО С. В.
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗСУ

ЩЕБЕТУН І. С., ДОВГАНЬ Б. В.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛІСТИКА

БУЛАТ Н. М.
ДОМЕННЕ ІМ’Я ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

ГУЙВАН П. Д.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ: ТЕМПОРАЛЬНІ АСПЕКТИ У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ  

ДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА К. Ю.
ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ: НАЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

КОЧИНА О. С.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ВІДНОСИН

КРИВОРУЧКО В. О., ОГОРОДНІЙЧУК І. А.
ЗМІСТ ДОГОВОРУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

КРИВОШЕЇНА І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

КРОЙТОР В. А.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО ПОРЯДКУ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

ЛУБЧУК О. Д.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ТВІР

ПЕКАР А. О.
НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРУ ІНШОГО ВИРОБНИКА: ЗМІСТ І СКЛАД ДЕЛІКТУ

ПОГРЕБНЯК В. Я.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ, ЩО НЕРОЗРИВНО ПОВ’ЯЗАНІ З ОСОБОЮ ЇХ НОСІЯ

РЯБЧЕНКО Ю. Ю.
РОЛЬ СУДУ В ДОКАЗОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ЗМАГАЛЬНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

СТРАТЮК О. М.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ХОДИКО Ю. Є.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОБ’ЄКТА ВОЛОДІННЯ

ЧЕРНЕГА В. М.
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ДО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Copyright © 2004-2023. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»