№4-2 2017

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ГИЛЯКА О. С.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЮРИДИЧНОГО ДОКУМЕНТА

ГОРДІЄНКО І. Л.
МІСЦЕ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

КОВАЛКО Н. М., ДРОЗД А. О.
ВПЛИВ КОМПАРАТИВІСТИКИ НА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВУ РЕФОРМУ В УКРАЇНІ

НАВРОЦЬКИЙ О. О.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

НАЗАРЕНКО О. А.
ЛЕГІТИМНІСТЬ ТА ЛЕГАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: НАУКОВО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

НОВОСЕЛОВА В. В.
ФЕНОМЕН ДОВІРИ В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

РИГІНА О. М.
ДО ПИТАННЯ ПРО «ВІКОВИЙ ЦЕНЗ ДИТИНСТВА»: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РОМАНОВА А. С.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АЛГОРИТМ ПРАВОВОГО ЛЮДИНОРОЗУМІННЯ

ШВЕЦЬ Ю. Ю.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

ЦИВІЛІСТИКА

КАРНАУХ В. С.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ДМИТРЕНКО В. В.
СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА НОУ-ХАУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЗАГОРОДНЯ Н. В.
ПРЕЦЕДЕНТНА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

КАТРИЧ А. В.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГУБАНОВ О. О.
СТАНДАРТИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС, ЯК ОРІЄНТИР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

ДЕМБІЦЬКА С. Л.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «САНКЦІЯ» ТА «АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ»

ДОРОШЕНКО Д. П.
НАЛОГОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И УБЕЖДЕНИЕ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ

ПАНОВА Г. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РОЗСУД АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ПУЗИРНА Н. С.
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ОМБУДСМАНІВ В УКРАЇНІ

СТОЛБОВИЙ В. М.
КВАЛІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ІНОЗЕМЦЯМИ МІГРАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ШОПТЕНКО С. С.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОВАДЖЕННЯХ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

БРАСЛАВСЬКИЙ Р. Г.
СИСТЕМНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЯК ОЗНАКА СФОРМОВАНОСТІ ГАЛУЗІ ПРАВА

КОСЯЧЕНКО К. Е.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ І ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ

МАРИНЧАК Є.С.
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ОВСЯННІКОВ Є. С.
МІСЦЕ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ В ЧАСТИНІ ВИДАТКІВ У СТРУКТУРІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

СІРЕНКО М. М.
ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ: СУТЬ ТА РІЗНОВИДИ

СУДАРЕНКО О. В.
ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

ЧОРНИЙ О. А.
ПРИНЦИП ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

АКУЛОВА Н. В.
МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЛЯ ДІЯННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 443 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ВАСІЛІН Є. М.
ПРО СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕКУ ДОВЕДЕННЯ БАНКУ ДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (СТ. 218-1 КК УКРАЇНИ)

ВЕЛИЕВ ЭЛЬШАН ХАНЛАР ОГЛЫ.
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОЙ ВЫГОДЫ В УКРАИНЕ И ДАЧИ ВЗЯТКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КОЗАК В. М.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ПОДІЛЬЧАК О. М.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ПРОФАЙЛІНГ – РЕАЛІЗАЦІЯ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ

ПОПОВИЧ О. В.
ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТНОСТІ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 110-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ПУЗИРЬОВ М. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

СМЕТАНІНА Н. В.
НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ КОРУПЦІЇ ДЛЯ ОСОБИ, ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

ШПІЛЯРЕВИЧ В. В.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

ГІРУК В. В.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПАМ’ЯТІ МАЛОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

КАЛАНЧА І. Г.
ЕЛЕКТРОННЕ КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО: ТЕХНІЧНИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТИ

КИРИЧЕНКО В. Л.
ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

ПАНЧЕНКО О. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЦИГАНЮК Ю. В.
ОСНОВНІ ВИДИ ПІДСИСТЕМ ТА ЇХ КОМПОНЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ШАПУЛА В. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ УМОВИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ ВИРОКІВ І УХВАЛ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

ШЕВЧУК М. І.
ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ: ПРАВО СУДУ ЧИ ЙОГО ОБОВ’ЯЗОК?

ШЕПІТЬКО І. І.
ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КРИЛОВ М. А.
ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В СФЕРІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»